29.1 nodaļa. LIETAS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS UN SASKARSMES TIESĪBĀM (244.1 – 244.14 pants)

Drukas versija

2020. gads

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2020
Prasības tiesas spriedumam par saskarsmes tiesību īstenošanu saskarsmes personas klātbūtnē

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2020
Ieslodzītas personas tiesības uz saskarsmi ar bērnu un pušu interešu līdzsvarošana

2017. gads

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017
Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

J 2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017
Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[J]/2017
Bioloģiskā tēva pierādīšanas pienākums, apstrīdot brīvprātīgi atzītu paternitāti

2015. gads

J 2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015
Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

2014. gads

J 2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014
Bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus