46.1 nodaļa. JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA LIETAS (363.1-363.20 pants)

Drukas versija

2020. gads

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

2016. gads

18.08.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2016
Tiesas pienākumi, izskatot sūdzību par Maksātnespējas administrācijas lēmumu

2015. gads

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015
Maksātnespējas administratora darbības kontroles pienākums

J 30.01.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-3/2015
Parādnieka iebildumu pamatotība maksātnespējas procesā tiesā

2014. gads

J 05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas
Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

J 08.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2014
Kreditoru prasījumu iesniegšanas kārtība pret maksātnespējīgu parādnieku un tās neievērošanas sekas; strīda par tiesībām starp kreditoru un maksātnespējīgu parādnieku izskatīšanas tiesiskais pamats

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

J 26.11.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2014
Komercpilnvara kā pamats ieinteresētās personas statusa noteikšanai attiecībā pret parādnieku

2013. gads

J 21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013
Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

J 31.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2013
Komercsabiedrības dalībniekiem izmaksāto dividenžu piedziņas tiesiskais pamatojums un nosacījumi maksātnespējas procesā

J 05.04.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-121/2013
Atprasījuma jebkāda pamata trūkuma dēļ priekšnosacījumi

J 28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

2012. gads

J 08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012
Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-53/2012
Juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta atmaksas nosacījumi

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-52/2012
Parādnieka – juridiskas personas – maksātnespējas procesa pieteikumam pievienojamie pierādījumi

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-25/2012
Tiesības uz taisnīgu tiesu nodrošināšana maksātnespējas procesā

J 25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012
Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012
Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

2011. gads

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-951/2011
Prasības nodrošinājums maksātnespējas procesā

2010. gads

J 27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-43/2010
Par izņēmumu no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem

2009. gads

J 25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2009
Par zaudējumu piedziņu uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesā

2008. gads

2007. gads

J 03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2007
Par kreditoru pretenziju strīdu risināšanas kārtību

2006. gads

J 06.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-669/2006
Akciju sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla piedziņa maksātnespējas procesā

2005. gads

J 05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2005
Par zemnieku saimniecību maksātnespējas tiesiskajām sekām

2003. gads

J 22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003
Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

1996. gads