54.nodaļa. APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS VAI LĒMUMS (432. – 440.pants)

Drukas versija

2020. gads

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1245/2020
Sprieduma izpildes jautājumā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-493/2020
Pārkāpuma atklāšanas diena Darba likuma 101. panta trešās daļas izpratnē

2019. gads

J 15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

2018. gads

2017. gads

J 30.06.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1213/2017
Atgriešanās pie sprieduma izpildes vispārīgā kārtībā, ja parādnieks, kuram ir atļauts spriedumu izpildīt pa daļām, nerīkojas labā ticībā

06.02.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-723/2017
Sprieduma izpildes veida un kārtības nodalīšana no sprieduma grozīšanas pēc būtības

J 09.01.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-659/2017
Sprieduma izpildes veida vai kārtības grozīšanas jēdziens

2016. gads

29.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1331/2016
Tiesas sprieduma izskaidrošana likumisko procentu piedziņas jautājumā (Civilprocesa likuma 192., 437. pants); likumisko procentu piedziņa līdz tiesas sprieduma izpildei (Civilprocesa likuma 195. pants)

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016
Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

2014. gads

J 06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014
Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

2012. gads

J 28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012
Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

2011. gads

J 06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011
Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

2005. gads

J 05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-303/2005
Nepastāvot dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetam, nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu

1996. gads

J 13.05.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/1996
Par apelācijas tiesas sprieduma atbilstību Latvijas Civilprocesa kodeksa prasībām