57.nodaļa. KASĀCIJAS TIESVEDĪBAS IEROSINĀŠANA UN LIETAS IZSKATĪŠANA KASĀCIJAS INSTANCĒ (464. – 472.1 pants)

Drukas versija

2020. gads

25.08.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1304/2020
Tiesību negodprātīga izmantošana, iesniedzot blakus sūdzību

13.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-893/2020
Regresa prasījums starptautiskās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēmas (Zaļā karte) ietvaros

2019. gads

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019
Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

2015. gads

J 09.02.2015. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-2034/2015
Kasācijas sūdzības iesniegšanas nosacījumi (Civilprocesa likuma 82.panta septītā daļa)

2011. gads

J 22.02.2011. Senāta Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-538/2011
Par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību; par izlīgumu kasācijas instances tiesā

1996. gads

J 26.09.1996. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-148/1996
Par pamatu lietu izskatīt kasācijas instances tiesas sēdē

J 04.03.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/1996
Par kasācijas sūdzības pamatojumiem, kas apspriežami, izskatot lietu kasācijas kārtībā