Vienpadsmitā sadaļa. Lietas, kurā spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, jauna izskatīšana (478. – 485.3 pants)

Drukas versija

2020. gads

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija kredītiestādes maksātnespējas procesā

17.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2020
Rīcība ar mantu, kura likumā noteiktā kārtībā atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu valsts labā

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020
Šķīrējtiesas līguma spēkā neesamība kā atteikuma pamats izdot izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildi

2019. gads

2018. gads

J 26.01.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2018
Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu

2017. gads

09.11.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1420/2017
Judikatūras maiņa kā pamats pieteikumam par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

30.05.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1287/2017
Vērtēšanas kritēriji, pieņemot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu šajā lietā

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

J 2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[D]/2017
Pienākums izvērtēt izņēmuma faktorus, kas nepieļauj bērna atgriešanu pastāvīgās dzīvesvietas valstī

2016. gads

16.09.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-54/2016
Civilprocesa likuma 479.panta 4.punkta normas sastāva pazīmes

27.07.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-35/2016
Uz vairākiem patstāvīgiem prasības noraidījuma pamatiem balstīta sprieduma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

J 31.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-13/2016
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums kā jaunatklāts apstāklis

2015. gads

26.11.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-20/2015
Lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai kā jaunatklāts apstāklis darba samaksas piedziņas lietā pieņemta sprieduma izpildīšanas pagriezienā

2013. gads

J 21.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-3/2013
Starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmuma jēdziens pieteikumā par jaunatklātiem apstākļiem pilsonības atņemšanas lietā

J 30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013
Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

2012. gads

2011. gads

J 08.06.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1174/2011
Civilprocesa likuma 479.panta sestās daļas skaidrojums

J 02.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-4/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Par juridisku faktu, kas nepieciešami politiski represētās personas statusa noteikšanai, konstatēšanu Civilprocesa likuma 37. nodaļā noteiktajā kārtībā

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-824/2007
Par Civilprocesa likuma 478.panta trešās daļas piemērošanu

2005. gads

J 16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005
Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana

1997. gads

J 05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-176/1997
Par fakta konstatēšanu, ja tas rada juridiskas sekas

J 17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-134/1997
Par juridiska fakta konstatēšanu, ja radies strīds par tiesībām

J 06.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-127/1997
Par lietu izskatīšanu sevišķās tiesvedības kārtībā

J 27.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-126/1997
Par nepareizību konstatēšanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās

J 18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-108/1997
Par ieraksta labošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatās, kad ārpustiesas kārtībā atteikts izlabot esošo ierakstu

J 04.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-98/1997
Par nāves fakta atzīšanu noteiktā laikā un noteiktos apstākļos

J 22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-92/1997
Par valsts mantas tiesisko statusu, kura atrodas juridiskas personas bilancē

J 21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1997
Ar tiesas spriedumu nevar noteikt to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā lietas dalībnieces

J 07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-82/1997
Par laulāto kopmantas daļas noteikšanas kārtību, ja uz viena laulātā daļu atklājas mantojums

J 07.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-81/1997
Par īpašuma tiesību fakta konstatēšanas tiesisko iespēju

J 23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-71/1997
Par prasībām, kādas noteiktas likumā, izskatot pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu

1996. gads