D. DAĻA. Šķīrējtiesa (533. – 537. pants)

Drukas versija

2020. gads

J 06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020
Strīds par līgumiskas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā

15.05.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-12/2020
Šķīrējtiesas līguma spēkā neesamība kā atteikuma pamats izdot izpildu rakstu par šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildi

2019. gads

J 25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019
Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019
Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

2018. gads

12.11.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-4/2018
Mantojuma atstājēja piekrišana šķīrējtiesas procesam kā personiska saistība

2017. gads

J 15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-20/2017
Motivēta sprieduma iztrūkums kā pamats izpildraksta izsniegšanas atteikumam šķīrējtiesas sprieduma izpildei

2014. gads

J 29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-36/2014
Šķīrējtiesas prejudiciālā sprieduma pārbaude, izsniedzot izpildrakstu

2013. gads

J 18.04.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2013
Līgumsoda samērīguma jautājums šķīrējtiesas procesā

2012. gads

J 17.10.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-579/2012
Eiropas Konvencijas par Starptautisko komercšķīrējtiesu normas par tiesībām apstrīdēt pakļautību tiesai piemērošana

J 27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2012
Šķīrējtiesa nav tiesīga noteikt procentu samaksas pienākumu par laiku līdz sprieduma pilnīgai izpildei

J 18.06.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-38/2012
Pārstāvja pilnvarojuma apjoms civilprocesā un šķīrējtiesas līguma slēgšanā; pušu pamattiesību ievērošana šķīrējtiesas procesā

2010. gads

2009. gads

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-138/2009
Par šķīrējtiesā nodota civiltiesiska strīda izskatīšanu, ar kuru tiek aizskartas tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātas intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece

J 28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-99/2009
Par atteikuma pamatu izdot izpildu rakstu šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšanai

J 06.05.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-68/2009
Par izpildu raksta izsniegšanas atteikumu, ja šķīrējtiesa pārsniegusi savas kompetences robežas

2008. gads

J 13.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2008
Par izpildu raksta izsniegšanas atteikuma pamatu

2007. gads

J 23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-39/2007
Vienošanās forma par šķīrējtiesas klauzulu

2006. gads

2004. gads

J 15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-87/2004
Par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei