D daļa. Darba laiks un atpūtas laiks (130.-157.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-577/2020
Darba laika un atpūtas laika nošķiršana pārtraukuma laikā

J 18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2020
Tiesību uz atpūtu pārtraukuma laikā nodrošināšanas pārbaude

2019. gads

J 17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019
No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

J 06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019
Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019
Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

2018. gads

2016. gads

J 30.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2009/2016
Likuma pārejas noteikumu nozīme, nosakot tiesību normas atpakaļvērstu spēku laikā

2014. gads

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1818/2014
Atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana nepilna darba laika darbiniekiem

J 28.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1609/2014
Virsstundu darba samaksa, ja nav ievērota rakstveida vienošanās forma; virsstundu darba tiesiskā regulējuma atšķirības normāla vai nepilna darba laika gadījumos

2010. gads

J 22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1210/2010
Noilguma termiņš darba strīdos (Darba likuma 31., 123. pants); samaksa par dīkstāvi (Darba likuma 74. panta otrā daļa)

J 10.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2010
Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

2008. gads

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008
Darba tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008
Piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšana brīvdienās

2007. gads

J 11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-155/2007
Atvaļinājuma kompensāciju, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pārbaudes termiņa laikā

2006. gads

2005. gads

J 09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2005
Sekas, ja darba līgumu lūdz izbeigt darbinieks, kam darba līgums uzteikts nelikumīgi