Kapitāla daļas un vērtspapīri

Drukas versija

2020. gads

J 14.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-647/2020
No mantošanas ceļā kopīpašumā nonākušām un nedalītā mantojumā ietilpstošām kapitāla daļām izrietošo balsstiesību izmantošanas kārtība

J 2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2020
Mazākuma dalībnieku tiesību aizsardzība akciju atpirkšanas piedāvājuma neesības gadījumā

2018. gads

J 28.09.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-207/2018
Līdzpārdošanas tiesības sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku līgumā

2017. gads

J 09.03.2017. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-847/2017
Komerclikuma 161.panta septītās daļas teleoloģiskā redukcija

2016. gads

29.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2016
Vārda akciju īpašuma tiesību pāreja; fiduciāra darījuma dalībnieku statuss pret trešām personām

J 10.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2016
Vērtspapīru oriģināla un dublikāta juridiskais spēks

2015. gads

J 13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

2013. gads

2008. gads

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008
Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

2006. gads

J 22.02.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2006
Tiesas pienākums novērtēt lietā esošos pierādījumus