Komercdarījumi

Drukas versija

2020. gads

J 30.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-466/2020
Ienākumu slēpšana, izmantojot komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošanas institūtu

J 30.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2020
Galvojuma saistības izbeigšanās ar galvenās saistības noilgumu

2019. gads

J 16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019
Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

J 20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019
Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

J 30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019
Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

2018. gads

J 18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1128/2018
Civillikuma 2006.panta un Komercķīlu likuma 34.panta tvērums

J 05.07.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-124/2018
Transportlīdzekļu tirdzniecība ar komisijas līgumu

2017. gads

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-327/2017
Noilguma termiņa aprēķināšana strīdos, kas izriet no komercdarījumiem

J 15.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-316/2017
Komercķīlas izbeigšanās jautājumi ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā

J 14.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-265/2017
Noilguma termiņš pēc speciālajā tiesību normā noteiktā noilguma termiņa pārtraukšanas

J 25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2017
Atprasījumi līzinga līguma atcelšanas gadījumā

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2017
Tiesas pienākums izvērtēt patērētāja iebildumus un pamatot Komerclikuma 406.panta par prasības noilgumu nepiemērošanu

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2017
Zināmais kreditors Komerclikuma 324.panta izpratnē

2016. gads

J 11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas
Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

14.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2016
Līzinga ņēmēja pienākums maksāt līzinga devējam zaudējumus, ja līzinga ņēmēja vainojamas rīcības dēļ līgums tiek izbeigts pirms termiņa

2012. gads

J 19.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2012
Finanšu līzinga jēdziens un tā kvalifikācijas jautājumi

2006. gads

1997. gads

J 02.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-111/1997
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbild par savām saistībām ar savu mantu. Tās dalībnieki neatbild par sabiedrības saistībām