Valdes locekļa atbildība

Drukas versija

2020. gads

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2020
Komercsabiedrības valdes locekļa rīcības atbilstība labas ticības principam, nepiesakot kreditora prasījumu sabiedrības labā savā fiziskās personas maksātnespējas procesā

J 29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2020
Valdes locekļa interešu konflikta pārbaude paškontrahēšanās gadījumā

2019. gads

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019
Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019
Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

J 29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019
Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

2018. gads

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018
Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

J 23.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2018
Priekšnoteikumi zaudējumu piedziņai no maksātnespējīgās kapitālsabiedrības valdes locekļiem

J 28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018
Dalībnieka izslēgšana no sabiedrības, ja būtisks kaitējums sabiedrības interesēm nodarīts ar konkurējošu komercdarbību

2017. gads

J 09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017
Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

15.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2017
Valdes locekļa personīga atbildība par trešajai personai nodarītiem zaudējumiem

2016. gads

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016
Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

J 18.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2016
Valdes locekļa atbildība Komerclikuma 169. panta izpratnē

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2016
Komerclikuma 172.panta sestajā daļā noteiktā termiņa piemērošana

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016
Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

J 07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Komercsabiedrības valdes locekļa atbildība; maksātnespējas administratora prasība pret maksātnespējīgās komercsabiedrības valdes locekli

J 20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016
Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

2014. gads

J 23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014
Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

J 27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2014
Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

J 15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014
Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

2013. gads

J 21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013
Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

2008. gads

2006. gads

J 20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2006
Par zaudējumu piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušā dalībnieka