Valsts atbildība un atlīdzinājums par tiesību aizskārumu

Drukas versija

2020. gads

J 29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

J 13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020
Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, ja valsts noteikusi īpašuma izmantošanas ierobežojumus

2019. gads

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019
Atbrīvošana no kriminālatbildības kā atlīdzinājums par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu

J 15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019
Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

2017. gads

J 24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017
Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017
Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017
Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017
Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

2016. gads

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016
Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

2014. gads

J 29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014
Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

1996. gads

J 12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/1996
Par kompensācijas izmaksu represētām personām mantas konfiskācijas gadījumā