PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Drukas versija

2020. gads

J 15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-693/2020
Ar patērētāju noslēgta līguma teksta salasāmības prasība

J 16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020
Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

29.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2020
Ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu saprotamība

2019. gads

J 31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019
Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019
Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019
Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

2018. gads

J 06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018
Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

13.12.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-142/2018
Zvērināta advokāta profesionālās darbības ietvaros noslēgtās vienošanās ar klientu par juridiskas palīdzības sniegšanu personiskais raksturs

14.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2018
Ar patērētāju noslēgtā kredīta līgumā noteiktā līgumsoda un kredīta lietošanas procentu likmes pārbaude

J 26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018
Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

2017. gads

J 04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017
Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

J 06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017
Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2017
Tiesas pienākums pēc savas iniciatīvas izvērtēt iespējami negodīgus ar patērētāju noslēgta līguma noteikumus

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2017
Tiesas pienākums izvērtēt patērētāja iebildumus un pamatot Komerclikuma 406.panta par prasības noilgumu nepiemērošanu

2016. gads

28.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2016
Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā

21.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2016
Prasības celšanas kārtība pret pārvadātāju gaisa pārvadājuma nokavējuma gadījumā

2015. gads

J 21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015
Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

2013. gads

J 12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013
Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

2012. gads

J 07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012
Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

2011. gads

J 14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011
Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

2010. gads

J 07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2010
Par ierobežojumiem atteikties no lidsabiedrības pakalpojuma ir nepieciešama pasažiera skaidra informēšana un nepārprotami izrādīta piekrišana tam

2009. gads

J 26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009
Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2006. gads