TIESĪBU KOROBORĀCIJA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (NOLĒMUMI PAR ZEMESGRĀMATU NODAĻU TIESNEŠU LĒMUMIEM)

Drukas versija

2020. gads

J 23.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1093/2020
Pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā

29.10.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1079/2020
Apbūves tiesības nodibināšana, ja uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam piederošas būves

23.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/2020
Nekustamā īpašuma nostiprināšana uz pašvaldības vārda pēc zemes reformas pabeigšanas

J 29.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/2020
Civillikuma 416.panta septītās daļas tvērums

J 20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020
Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

2019. gads

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019
Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

J 20.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1318/2019
Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā

J 03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019
Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019
Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

2018. gads

15.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1572/2018
Tiesu izpildītāja pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda juridiskā daba

J 30.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1489/2018
Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

12.09.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2018
Pirkuma līgumā ietvertās informācijas ietekme uz lēmumu par nostiprinājuma lūgumu

J 26.10.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1348/2018
Zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūguma, kas iesniegts Zemesgrāmatu likuma 118.1 panta kārtībā, izskatīšanas īpatnības

01.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2018
Pirmtiesība uz izpildījumu Zemesgrāmatu likuma izpratnē

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018
Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

2017. gads

28.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1597/2017
Pašvaldībai piekritīgo lauku apvidu zemju ierakstīšana zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/2017
Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

2016. gads

J 11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas
Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016
Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

2015. gads

J 13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015
Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

J 23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015
Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015
Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

2014. gads

J 29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3133/2014
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

J 30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014
Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

J 26.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2559/2014
Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

J 22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014
Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

J 30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014
Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

J 04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014
Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

2013. gads

J 08.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1384/2013
Valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1370/2013
Publiskas personas īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja īpašuma tiesības iegūtas uz noteiktu laiku

J 21.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1369/2013
Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

J 23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013
Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

2012. gads

J 20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2456/2012
Patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā

J 14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012 
Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

J 30.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1904/2012
Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

J 05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1800/2012 
Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

J 19.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1705/2012
Īpašuma tiesību reģistrācija zemesgrāmatā, ja sākotnēji vienotas nekustamās lietas vietā izveidojušies divi (vai vairāki) patstāvīgi nekustamie īpašumi

J 25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012
Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

J 30.01.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-1023/2017)
Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja nostiprinājuma lūdzējam nav īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu

2011. gads

J 09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1451/2011
Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

J 21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1035/2011
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas nosacījumi īpašnieka maiņas gadījumos

J 02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas
Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

2010. gads

J 03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010
Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

J 26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-852/2010
Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-666/2010
Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

2009. gads

J 16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1237/2009
Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta otrās daļas tulkošanu

J 23.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-784/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

2008. gads

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

2007. gads

J 29.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-579/2007
Par renovēta dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

2006. gads

J 22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006
Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-679/2006
Par pārdevēja piekrišanu nostiprinājumam zemesgrāmatā, ja tiek izmantotas pirmpirkuma tiesības

J 20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2006
Lēmuma par aizlieguma atzīmi nekavējoša izpildīšana

J 08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-135/2006
Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

2005. gads

2004. gads

J 03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004
Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

J 08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004
Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

J 03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004
Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde

1997. gads

J 09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1997
Sūdzība par Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, ar kuru atteikts nostiprināt juridiskās personas tiesības uz zemi

J 08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/1997
Gadījumā, ja uzceļ pastāvīgu ēku apzināti uz svešas zemes un ja tādā gadījumā ēkas cēlājs atrodas ar zemes īpašnieku kādā sevišķā tiesiskā attiecībā, kā lietotājs, nomnieks u.c., piemērojami minētai tiesiskai attiecībai paredzētie noteikumi