Drošības nauda

Drukas versija

 

DROŠĪBAS NAUDA CIVILLIETĀS

 • Iesniedzot kasācijas sūdzību civillietā, iemaksājama drošības nauda 300 euro (Civilprocesa likuma 458. pants).

 • Iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iemaksājama drošības nauda 300 euro (Civilprocesa likuma 478.panta septītā daļa).

 • Iesniedzot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu vai par rajona tiesas lēmumu lietā par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, iemaksājama drošības nauda 70 euro (Civilprocesa likuma 441. panta pirmā daļa, 444.1 panta pirmā daļa, 449.panta otrā, trešā daļa, 641.panta pirmā daļa, 250.39 panta pirmā daļa).

Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskas personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas. 

 

Par kasācijas sūdzību, blakus sūdzību vai pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem drošības naudu jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģ. Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

(Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums vai reģistrācijas numurs. Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgo personu identificējoša informācija) 

UZMANĪBU!

Ja drošības nauda par blakus sūdzību ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai (atbilstoši Civilprocesa likuma 445.panta otrajai daļai)

 

Drošības naudu atmaksā:

 • ja Senāta Civillietu departaments pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza;
 • ja kasācijas sūdzību atsauc līdz departamenta rīcības sēdei.

Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem iemaksāto drošības naudu atmaksā:

 • ja apstrīdētais nolēmums tiek pilnīgi vai daļēji atcelts;
 • ja pieteikums tiek atsaukts līdz tā izskatīšanai;
 • ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu tādēļ, ka tam nav pievienots dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu, vai drošības nauda nav samaksāta likumā noteiktā kārtībā un apjomā.

Par blakus sūdzību iemaksāto drošības naudu atmaksā:

 • ja pārsūdzēto lēmumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza.

Iesniegums drošības naudas atmaksai

 

DROŠĪBAS NAUDA ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS

 • Iesniedzot kasācijas sūdzību un pretsūdzību administratīvajā lietā, jāmaksā drošības nauda 70 euro (Administratīvā procesa likuma 124.panta ceturtā daļa).
 • Par blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem jāmaksā drošības nauda 15 euro (Administratīvā procesa likuma 124.panta trešā, piektā un sestā daļa).

 

Drošības nauda par kasācijas sūdzību, blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību, pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvajā lietā jāiemaksā:

Augstākās tiesas depozītu konts
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģ. Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

Drošības naudu atmaksā pilnībā:

 • ja Administratīvo lietu departaments pilnībā vai daļā apmierina iesniegto lūgumu par pagaidu aizsardzību vai sūdzību (pārsūdzēto tiesas nolēmumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza) vai konstatē jaunatklātus apstākļus un nodod lietu vai tās daļu jaunai izskatīšanai;
 • ja kasācijas vai blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsaka pieņemt (vai atstāj bez izskatīšanas), jo to iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;
 • ja blakus sūdzība tiek uzskatīta par neiesniegtu, atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību vai izbeigta blakus sūdzības vai kasācijas tiesvedība tādēļ, ka sūdzība iesniegta par nepārsūdzamu nolēmumu, ņemot vērā nolēmumā norādītu kļūdainu pārsūdzības kārtību;
 • ja tiek izbeigta tiesvedība lietā, jo beidzies tiesiskais strīds (Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkts).

Drošības naudu atmaksā pilnībā atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma.

Pusi no drošības naudas atmaksā, ja sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsauc, iekams nav pabeigta to izskatīšana pēc būtības.

Bez tiesneša lēmuma uz personas iesnieguma pamata drošības naudu (arī valsts nodevu) atmaksā, ja tā samaksāta par darbībām, par kurām tā nav jāmaksā, vai samaksāta lielāka drošības nauda nekā nosaka likums.

Iesniegums drošības naudas atmaksai

 

Drošības nauda nav jāmaksā:

 • personām, kuras ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas;
 • iesniedzot blakus sūdzību par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt atbrīvot personu no valsts nodevas samaksas;
 • iesniedzot pieteikumu par pievienošanos kasācijas sūdzībai.

Tiesa (tiesnesis) pēc fiziskās personas lūguma, ievērojot tās mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no drošības naudas samaksas. Pieņemot lēmumu, tiesnesis ņem vērā, vai šīs personas citus iesniegtos pieteikumus, sūdzības un lūgumus administratīvajai tiesai pēdējo triju gadu laikā vairākkārt atteikts pieņemt, izskatīt, tie atstāti bez izskatīšanas vai noraidīti. 

Vairāk skatīt: Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumi Nr.85 „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”