Kasācijas instance

Drukas versija

Kasācija (latīņu, cassatio – atcelšana) ir zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskuma pārbaude. Kasācijas instances tiesa neizspriež lietu pēc būtības, tās kompetencē nav lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, pierādījumu pārbaude un vērtēšana. Kasācijas instance pārbauda pārsūdzētā sprieduma atbilstību materiālo un procesuālo tiesību normām un taisa secinājumus, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem. Kasācijs instances spriedumi un lēmumi nav pārsūdzami.

Kasācijas instance ir Senāta Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments.

Senāta departamenti izskata kasācijas sūdzības un kasācijas protestus par tiesu spriedumiem apelācijas kārtībā izskatītajās lietās.

Administratīvo lietu departaments izskata arī kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem (atsevišķās lietu kategorijās pirmās instances tiesa ir Administratīvā apgabaltiesa).

Atsevišķās procesuālajos likumos noteiktajās lietu kategorijās Senāts ir kasācijas instance pirmās instances nolēmumiem (kurus nav paredzēts pārsūdzēt apelācijas instancē).

2018.gadā Augstākajā tiesā kasācijas instancē izskatītas 2817 lietas, no tām 1388 civillietas, 668 krimināllietas un 761 administratīvā lieta. Vairāk Augstākās tiesas statistiku skatīt šeit

Tiesas sastāvs. Senāta departamenti lietas izskata koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā. Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos lietu izskata paplašinātā Civillietu departamenta sastāvā, savukārt Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos – Administratīvo lietu departamenta kopsēdē. Kriminālprocesa likumā paredzēts, ka prokurora atzinumu un iesniegtos materiālus par jaunatklātiem apstākļiem lietās, kurās lēmumu pieņēmis Krimināllietu departaments, izskata pieci senatori, kuri agrāk nav piedalījušies šīs krimināllietas izskatīšanā.

Drošības nauda. Iesniedzot kasācijas sūdzību krimināllietā, drošības nauda nav jāmaksā. Iesniedzot kasācijas sūdzību civillietā, jāmaksā drošības nauda – 300 eiro, administratīvajā lietā - 70 eiro. Drošības naudu atmaksā, ja departaments pārsūdzēto spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza, vai ja kasācijas sūdzību atsauc līdz departamenta rīcības sēdei. Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu, tiesas vai tiesneša lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas.

Vairāk par drošības naudu skatiet šeit

Pārstāvība. Civillietāsfiziskās personas lietas kasācijas instances tiesā ved pašas vai ar advokāta starpniecību, bet juridisko personu lietas – to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī advokāts. Krimināllietās kasācijas sūdzību var iesniegt apsūdzētais, viņa aizstāvis, cietušais, viņa pārstāvis un likumiskais pārstāvis, bet prokuroram ir tiesības iesniegt kasācijas protestu.