Likums "Par tiesu varu" un civilprocesuālā likumdošana