Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis vēstules Latvijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu, kā arī Augstākās tiesas tiesnešiem, informējot viņus par iespēju pieteikt savu kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.

Kandidātiem Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 3.februārim jāiesniedz motivācijas vēstule, dzīves un darba apraksts un divas rekomendācijas.

Lēmumu par kāda Latvijas Republikas tiesneša ieteikšanu Saeimai apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi pieņems Augstākās tiesas plēnums (tiesnešu kopsapulce).

Brīva tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies tādēļ, ka 2014.gada 24.martā beigsies Satversmes tiesas tiesneses Aijas Brantas pilnvaras, kuru šajā amatā Saeima pirms desmit gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu, Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus amatā apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta priekšlikuma un vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Augstākās tiesas plēnums izraugās Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no Latvijas Republikas tiesnešu vidus.

Par Satversmes tiesas tiesnesi var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kam ir augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) tiesību zinātnē un arī maģistra (tostarp augstākā juridiskā izglītība, kas tiesību ziņā pielīdzināma maģistra grādam) vai doktora grāds un kam ir vismaz 10 gadus ilgs darba stāžs juridiskajā specialitātē vai zinātniski pedagoģiskajā darbā tieslietu specialitātē. Satversmes tiesas tiesnesim jābūt vismaz 40 gadus vecam un ar nevainojamu reputāciju. Par Satversmes tiesas tiesnesi nedrīkst apstiprināt personu, kura nevar būt par tiesneša amata kandidātu saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 55.pantu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211