Aizvadītajā gadā Augstākā tiesa piedzīvojusi būtiskākās strukturālās pārmaiņas kopš līdzšinējās sistēmas izveidošanas pirms 20 gadiem un strādājusi ļoti intensīvā darba režīmā, izskatot vairāk nekā 4500 lietas, – Augstākās tiesas plēnumā 6.martā, analizējot aizvadītā gada darbu, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Pārejot uz Augstāko tiesu kā tikai kasācijas instanci, 2014.gadā beidza pastāvēt Krimināllietu tiesu palāta un normatīvos iezīmēta Civillietu tiesu palātas likvidācijas kārtība, Augstākās tiesas priekšsēdētājam vairs nav vietnieku, bijuši būtiski grozījumi procesuālajos likumos, kas attiecas uz lietu skatīšanu augstākajā tiesu instancē – šīs un citas pārmaiņas Augstākās tiesas darbu ietekmējušas gan ar darba apjoma palielināšanos, gan veidojušas emocionālo spriedzi. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka tiesa godprātīgi pildījusi savus uzdevumus un tai ir augsti uzticēšanās reitingi gan politiķu un izpildvaras vērtējumā, par ko liecina vēlme paplašināt Augstākās tiesas funkcijas, gan sabiedrības vērtējumā, kam rādītājs ir arvien pieaugošais kasācijas instancē pārsūdzēto lietu skaits.

 

Plēnums rosina tiesnešu amatvietu pārdali starp Krimināllietu un Civillietu departamentu

Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji savos gada pārskata ziņojumos ne tikai analizēja aizvadītā gada darba rādītājus, kas visos kasācijas departamentos liecina par intensīvu darbu, bet izteica priekšlikumus galvenās problēmas – lielā neizskatīto lietu atlikuma – risinājumam.

Tā Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Edīte Vernuša rosināja veikt padziļinātu izpēti un paplašināt lietu kategorijas, kuras vispār nav pārsūdzamas kasācijas instancē, kā arī likumu pilnveidošanas procesa paātrināšanas nolūkā likumdošanas iniciatīvas piešķirt arī Tieslietu padomei. Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe akcentēja nepieciešamību stiprināt apelācijas instanci. Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norādīja, ka problēmas risinājums varētu būt ne tiesnešu, bet gan kvalificētu tiesnešu palīgu skaita palielināšana Augstākajā tiesā.

Jau ilgstoši vislielākais neizskatīto lietu atlikums ir Civillietu departamentā, 2014.gadā departaments spējis izskatīt tikai 40% no tā tiesvedībā esošajām lietām un gada beigās neizskatīto lietu atlikums bija 2085 lietas. Salīdzinoši – Administratīvo lietu departamentā 505, Krimināllietu departamentā – 107 lietas. Ņemot to vērā, Augstākās tiesas plēnums nolēma rosināt Tieslietu padomi divas no Krimināllietu departamenta vakantajām tiesnešu amata vietām nodot Civillietu departamentam.

Augstākās tiesas lietu izskatīšanas statistiku skatiet šeit

Visu informāciju par Augstākās tiesas plēnumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211