Augstākā tiesa aktualizējusi mājaslapā publicēto tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās, papildinot to ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017.gada jūlija līdz 2020.gada jūnijam. Tādējādi apkopojums šobrīd aptver vairāk nekā 200 Senāta nolēmumus, kas stājušies spēkā laikā no 2005.gada februāra līdz 2020.gada jūnijam, ļaujot interesentiem iepazīties ar aktuālu, apjomīgu un strukturētu tiesu prakses materiālu publisko iepirkumu tiesību nozarē.

Lai arī 2017.gada martā un aprīlī stājās spēkā jauns Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Senāta nolēmumos sniegtās atziņas savu aktualitāti arvien saglabā, jo iepirkumu principi un aizsargātās vērtības nav mainījušās un tiesu lietās aplūkotais regulējums daudzviet vienīgi precizēts, nevis grozīts pēc būtības. Vienlaikus tiesu prakses apkopojuma lasītājs tiek aicināts patstāvīgi izvērtēt, vai regulējums, kas aplūkots Senāta līdzšinējos nolēmumos, redakcionāli un saturiski pilnībā atbilst spēkā esošajām tiesību normām. Lai šajā ziņā atvieglotu apkopojuma praktisko izmantošanu, tam pievienota tiesību normu atbilstības tabula.

Senāta prakses atziņas sakārtojusi Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Līva Dreimane.

Augstākās tiesas prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās 2005 - 2020 skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja Anita Zikmane, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja