Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa publiskojusi sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu veikto tiesu prakses analīzi krimināllietās, kurās atceltu attaisnojošu spriedumu vietā pieņemti notiesājoši spriedumi, bet atceltu notiesājošu spriedumu vietā – attaisnojoši. Pamatsecinājums: risinot noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumus, procesa virzītājiem plašāk jāizmanto judikatūrā ietvertās atziņas, kas satur norādi uz minēto jautājumu pareizu risinājumu.

Pētījumā analizēti 208 tiesu nolēmumi krimināllietās, kas iztiesātas 34 Latvijas tiesās pirmajā instancē, kas stājušies spēkā laika periodā no 2004. gada līdz 2007. gadam, kā arī apelācijas un kasācijas instances tiesas nolēmumi šajās krimināllietās. Minētie tiesu nolēmumi ir par 257 personām, par kurām kādā no tiesu instancēm taisīts attaisnojošs spriedums.

112 tiesu nolēmumos par 139 personām taisīti attaisnojoši spriedumi, kas vēlāk atcelti un taisīti notiesājoši spriedumi. Savukārt 65 tiesu nolēmumos par 77 personām atcelti notiesājoši spriedumi un taisīti attaisnojoši spriedumi. Pārējos attaisnošanas vai notiesāšanas gadījumos kriminālprocess izbeigts, attaisnojošais spriedums atstāts negrozīts, persona notiesāta, attaisnota un vēlreiz notiesāta.

Atbilstoši pētījuma programmai tika pētīta Kriminālprocesa likuma un Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normu ievērošana pierādīšanas un pierādījumu vērtēšanas procesā, Krimināllikuma normu ievērošana noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā, tiesas nolēmumu atbilstība materiālo un procesuālo tiesību normām. Pētījumam ir divas daļas: pirmā – tiesu nolēmumi, ar kuriem apsūdzētie nepamatoti notiesāti vai attaisnoti sakarā ar kļūdainu Krimināllikuma Vispārīgās vai Sevišķās daļas normās ietvertā satura interpretāciju, otrā – tiesu nolēmumi, kuros notiesāšanas – attaisnošanas un attaisnošanas - notiesāšanas pamats ir bijusi pierādījumu vērtēšana.

Secināts, ka viens no galvenajiem cēloņiem, kas nosaka, ka persona tiek notiesāta un pēc tam attaisnota vai otrādi, ir kriminālprocesa normās ietverto prasību neievērošana, kas raksturīga gan pirmstiesas kriminālprocesam, procesa virzītājam iegūstot un nostiprinot ziņas par faktiem, kas tiks izmantoti tiesā kā pierādījumi, gan lietas izskatīšanas gaitā pirmās un apelācijas instances tiesā, veicot pierādījumu pārbaudi un izlemjot jautājumu, vai iztiesāšanas gaitā apsūdzētā vaina noziedzīgā nodarījumā ir pierādīta un taisāms notiesājošs spriedums, vai arī konstatējams attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamats.

Apkopojuma rezultāti apspriesti seminārā ar apgabaltiesu tiesnešiem 2007. gada decembrī. Apkopojums publiskots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojums/ Krimināltiesībās
 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211