27. un 28. septembrī Spānijas pilsētā Alikantē notika 5. Eiropas preču zīmju un dizainparaugu strīdu izskatīšanā specializējušos tiesnešu simpozijs, kuru organizēja Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs. No Latvijas tajā piedalījās Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Skaidrīte Buivide un Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits.

Šī gada simpozija galvenā tēma – pamatnostādnes preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas atteikšanai, kas ir pamats civiltiesiskiem strīdiem un lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu (EK) tiesā. Tika analizēti EK tiesas spriedumi strīdos par preču zīmēm. Dalībvalstu pārstāvji iepazinās ar iespējām pieprasīt iepriekšējos nolēmumus EK tiesā gadījumos, kad konkrētā strīdā nacionālā likumdošana ir pretrunā ar ES tiesību normām. Itālijas pārstāvis iepazīstināja dalībniekus ar jaunākajām tehniskajām iespējām pieteikumu par preču zīmju vai dizainparaugu reģistrēšanu iesniegšanā. Tā kā vienīgais Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs atrodas Spānijā un tas veic visu Eiropas Savienības (ES) valstu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu, dalībvalstis pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, izmantojot e-pastu, gan pa faksu.

Pieņemot izskatīšanai pieteikumu par preču zīmes vai dizainparauga reģistrēšanu, lēmums tiek pieņemts divu gadu laikā. Ja preču zīme vai dizainparaugs tiek reģistrēts, tas attiecas uz visām ES dalībvalstīm. Lai veicinātu vienotu tiesu praksi lietu izskatīšanā, kas saistīts ar preču zīmju reģistrēšanu, Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs regulāri rīko seminārus un apmācības. Reizi divos gados tiek rīkots simpozijs tiesnešiem, kurā no katras ES dalībvalsts tiek aicināti divi tiesneši, kuri specializējušies strīdu par preču zīmēm izskatīšanā.

Prakse rāda, ka strīdu skaits par preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu ar katru gadu pieaug – 2005. gadā Eiropas Kopienu tiesā izskatīti 98, 2006. gadā – 141 un šogad jau 106 strīdi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211