Augstākā tiesa veikusi administratīvo tiesu prakses atziņu apkopojumu būvniecības lietās, skatot tās galvenokārt vides aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas kontekstā. Tiesu prakse analizēta par laika posmu no 2008. gada līdz 2012. gadam.

Apkopojumu veidojusi juridisko zinātņu doktore Silvija Meiere sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu.

Lietu skaits teritorijas plānošanas, būvniecības un vides lietās pēdējos gados palielinās. Ja 2008.gadā kopumā bijušas 3 vides lietas, 2009.gadā 6 lietas, tad 2012.gadā jau 17 šādas lietas. Ar teritorijas plānošanu saistītu lietu skaits kopumā ir 4–7 lietas gadā. Savukārt būvniecības lietas Senātā 2008.gadā bijušas 6, 2009.gadā 5, 2012.gadā – 20.

Detalizētā griezumā vides lietās lielāko pieaugumu veidojušas lietas saistībā ar apbūves ierobežojumiem piekrastes aizsargjoslā, krasta kāpu aizsargjoslā, applūstošajās teritorijās, kā arī lietas par kompensācijām sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās. Taču vides lietas nav bijušas saistītas tikai ar būvniecības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās un ūdeņu aizsargjoslās. Tajās ir skarti arī kompensāciju jautājumi, zemes privatizācijas atteikuma, mikrolieguma noteikšanas, koku ciršanas atteikuma jautājumi, kā arī atļaujas piesārņojošas darbības veikšanai, siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales un vairāki citi vides tiesību jautājumi.

Apkopojums ir strukturēts divās sadaļās. Pirmā sadaļa ietver divus tiesiskā regulējuma blokus – teritorijas attīstības plānošanu un būvniecību (kā plānojuma īstenošanas līdzekli), un tajā apkopotās atziņas attiecas uz regulējuma sistēmu, ar kuru tiek kontrolēta teritorijas attīstības plānošana un izmantošana. Otrā sadaļa attiecas uz vides aizsardzību un ietver četrus regulējuma blokus – vispārējo vides tiesisko regulējumu, dabas saglabāšanas prasības, piesārņojošu darbību kontroli, kā arī kontroli pār atsevišķu dabas resursu izmantošanu.

Apkopojuma veidošanā izmantoti kopā 142 nolēmumi, tostarp 43 Senāta un 17 Administratīvās apgabaltiesas nolēmumi vides lietās, kurās galvenokārt ir skarti būvniecības jautājumi vides aizsardzības kontekstā. 16 Senāta un 10 Administratīvās apgabaltiesas nolēmumos būvniecības jautājumi aplūkoti teritorijas attīstības plānošanas kontekstā, kā arī 56 Senāta nolēmumi par būvniecības jautājumiem. Ņemot vērā precizētās atziņas saistībā ar kultūrvēsturiskas vērtības – vēsturiskās plānojuma struktūras – saturu, apkopojumā izmantoti arī 2 nolēmumi, kurus Senāts taisījis 2013.gadā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211