Augstākā tiesa veikusi apkopojumu „Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros”. Pētījuma ietvaros ir apzinātas tiesu praksē nostiprinājušās atziņas, tipiskākās situācijas, kā arī jautājumi, kas pusēm un tiesai ir sagādājuši vislielākās grūtības.

Parādnieka iepriekš veikto darījumu apstrīdēšana un zaudējumu piedziņa no parādnieka pārstāvjiem ir maksātnespējas procesa pasākumi, kas tiek veikti kreditoru kopuma interešu vārdā, lai atgūtu līdzekļus kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Darījumu apstrīdēšanas un zaudējumu piedziņas prakse būtiski ietekmē arī kopējās komerctiesiskās vides drošību. Efektīva, prognozējama un konsekventa prakse ļauj mazināt negodprātīgu rīcību komersantu savstarpējās attiecībās, tas ir, tai ir arī preventīva nozīme.

Augstākās tiesas pētījums aptver apelācijas instances un Augstākās tiesas Senāta nolēmumus laika posmā no 2008.gada līdz 2014.gada sākumam. Analīzei izmantotas 46 lietas par darījumu apstrīdēšanu maksātnespējas procesa ietvaros, savukārt zaudējumu piedziņa no parādnieka pārstāvjiem skatīta 18 lietās. 

Tiesu prakses pētījumu veicis zvērinātu advokātu biroja „Delotte Legal” vadošais jurists Helmuts Jauja sadarbībā ar Augstākās tiesas Civillietu departamentu un Judikatūras nodaļu. Tiesu prakses apkopojums akceptēts Civillietu departamenta tiesnešu sanāksmē.

Ņemot vērā pētījuma rezultātus, pētījumā ir piedāvāti ieteikumi tiesu prakses uzlabošanai.

Tiesu prakses apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211