Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi morālā kaitējuma apmēra noteikšanā lietās, kurās prasītājs vērsies tiesā ar prasību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu saskaņā ar likuma “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 5. panta trešo daļu.

Tiesu prakse apkopojumā sistematizēta hronoloģiski pēc jaunākā nolēmuma pieņemšanas datuma. Apkopojumā iekļautas lietas, kuras kasācijas tiesvedībā saņemtas Augstākās tiesas Civillietu departamentā. Apkopojums papildināts ar informatīvu tabulu, kurā norādīts tiesas noteiktais morālā kaitējuma atlīdzības apmērs konkrētajās civillietās, ņemot vērā dažādus atlīdzības apmēru ietekmējošus faktorus, tostarp nepamatoti noteiktā apcietinājuma ilgumu.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un padomnieks Reinis Markvarts.

Apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv