Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments un Judikatūras nodaļa apkopojusi Senāta tiesu praksi lietās par individuāliem darba strīdiem. Apkopojums veikts par lietām, ko Senāts skatījis laika posmā no 2005. līdz 2010.gadam.

Šis ir jau otrais tiesu prakses apkopojums, kas veikts kopš Darba likuma spēkā stāšanās 2002. gadā; pirmais bija 2004. gadā. Jaunajā apkopojumā ir ietvertas galvenokārt jaunas atziņas, kā arī atziņas, kas īpaši apstiprina vai tieši pretēji maina 2004. gada tiesu prakses apkopojumā ietvertās atziņas, taču pārējā daļā pirmais tiesu prakses apkopojums turpina saglabāt savu aktualitāti.

Apkopojums ietver galvenokārt Senāta atziņas par darba tiesiskās attiecības regulējošo tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu, citējot attiecīgo spriedumu motīvu daļu. Atsauces uz lietu faktiskajiem apstākļiem dotas tikai vietās, kur tas nepieciešams attiecīgo atziņu labākam izklāstam.

Apkopojuma struktūra veidota, sākotnēji normu pēc normas apskatot galvenos jautājumus, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatiem un kārtību. Tālāk atsevišķi apskatīti tādi darba tiesību institūti kā pārbaudes laiks, konkurences ierobežojumi pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, darba samaksa un citi. Sīkāk analizēta arī darba līguma izbeigšana ar atsevišķām darbinieku kategorijām un Darba likuma piemērošanas ierobežojumi, piemēram, valdes locekļiem, prokūristiem, reliģisko organizāciju garīgajam personālam, pašvaldību direktoriem.  

Apkopojuma mērķis ir veicināt vienveidīgas tiesu prakses veidošanos un novērst atšķirīgu nolēmumu pieņemšanu līdzīgās lietās. Apkopojumā ietvertās Senāta atziņas var kalpot kā tiesību palīgavots, izšķirot individuālos darba strīdus. Tajā pašā laikā, kā norādīts apkopojumā, attiecībā uz atsaukšanos uz tiesas spriedumiem citās lietās jāņem vērā Senāta norādītais, ka tiesas spriedums citā lietā nevar būt patstāvīgs pamats strīda izšķiršanai, bet kā sekundārs tiesību avots izmantojams sprieduma argumentācijā attiecībā uz noteiktas tiesību normas piemērošanu.

Augstākās tiesas Civillietu departamentā pēdējos gados strauji palielinājies saņemto un izskatīto civillietu skaits, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām. 2009. gadā izskatītas 118 šādas civillietas (13% no visām izskatītajām civillietām), bet 2010. gadā – 198 darba lietas, kas bija 23,2% no visām izskatītajām civillietām. Senāts secinājis, ka šīs kategorijas civillietas tiesās ne vienmēr tiek izskatītas pareizi.

 

Apkopojums par Senāta praksi civillietās par individuālajiem darba strīdiem pieejams Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211