Pēc smagas slimības 17. marta naktī dzīves gaitas beidzis Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Ilgars Zigfrīds Šepteris. Augstākās tiesas kolektīvs atvadās no profesionāla, erudīta kolēģa.

Ilgars Zigfrīds Šepteris dzimis kara laikā – 1943. gada 11. jūnijā Valkas rajona Ērģemes pagastā. Beidzis Valkas 1. vidusskolu, sācis strādāt Valkas rajona starpkolhozu celtniecības organizācijā par strādnieku. Pēc dienesta armijā strādājis Alūksnes rajona Gaujienas internātskolā par audzinātāju, dažādās organizācijās Valkas un Cēsu rajonos par ekonomistu, kadru daļas vadītāju, juriskonsultu.

1975. gadā I.Z. Šepteris neklātienē beidzis Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti un no 1979. gada līdz 1982. gadam bijis Dobeles rajona tautas tiesas tiesnesis, pēc tam Dobeles rajona prokurors. 1987. gadā pārcelts darbā uz Latvijas Republikas prokuratūru par tiesās izskatāmo civillietu nodaļas priekšnieku.

Ar Latvijas Republikas Saeimas 1994. gada 12. maija lēmumu I.Z. Šepteris apstiprināts par Augstākās tiesas tiesnesi. Augstākās tiesas plēnums 1995. gada 3. oktobrī viņu apstiprināja par Civillietu tiesu palātas tiesnesi, bet no 1999. gada I.Z.Šepteris strādāja Senāta Civillietu departamenta senatora amatā.

I.Z.Šepterim bija augstākā – tiesneša kvalifikācijas pirmā klase. Kā jurists ar plašām teorētiskām zināšanām un lielu praktiskā darba pieredzi viņš bija uzaicināts par recenzentu un piedalījās Civillikuma lietu tiesību daļas komentāru recenzēšanā, bija viens no autoriem grāmatai „Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba attiecību nostiprināšanu Latvijā”. Lasījis lekcijas Latvijas tiesnešu mācību centrā un pašvaldību darbiniekiem.

Kā zinošu, pieredzes bagātu tiesnesi Ilgaru Zigfrīdu Šepteri atcerēsies Latvijas juristu saime, tāds viņš paliks Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku atmiņās. Mums pietrūks mūsu kolēģa uzmundrinošā vārda un smaida, allaž labvēlīgās attieksmes un stingrā rokasspiediena.

Augstākā tiesa izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilgara Zigfrīda Šeptera dzīvesbiedrei, meitām, mazbērniem, citiem piederīgajiem.

Izvadīšana ceturtdien, 20. martā plkst.11.00 no pirmo Meža kapu kapličas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211