Augstākā tiesa (AT) izvērtējusi un nosūtījusi atbildi uz organizācijas “Glābiet bērnus” priekšsēdētājas I.Ebelas iesniegumu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Santas Bernhardes rīcību, pieņemot lēmumu par Norvēģijas Romsdales apgabaltiesas 2001.gada 6.aprīļa sprieduma atzīšanu un izpildi Latvijas Republikā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 636.panta 1.daļas noteikumiem ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana notiek saskaņā ar šo likumu un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem. Ārvalstu tiesu nolēmumu, kas attiecas uz bērnu aizbildnību, atzīšanu un izpildi reglamentē 1980.gada 20.maijā Luksemburgā parakstītā Eiropas Konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu (turpmāk tekstā – Konvencija). Latvija ir šīs Konvencijas dalībvalsts kopš 2002.gada 1.augusta.

Tiesnese S.Bernharde, pieņemot konkrēto lēmumu, pamatoti piemērojusi minētās Konvencijas tiesību normas, tai skaitā 9.panta 3.punktā noteikto, ka nolēmums nekādā gadījumā nevar tikt pārskatīts pēc būtības. Vienlaicīgi tiesnese pārbaudījusi, vai lietā nepastāv tādi apstākļi, kas atbilstoši Konvencijas 9.un 10.punkta noteikumiem varētu būt par pamatu atteikumam atzīt un izpildīt Romsdales apgabaltiesas nolēmumu. Šādi apstākļi lietā nav konstatēti. Nav konstatēts, ka ārvalsts nolēmuma sekas ir pretrunā ar Latvijas Republikas ģimenes un bērnu tiesību pamatprincipiem un neatbilst bērnu labklājībai. Lietā nav pierādījumu tam, ka Arne Smage būtu vardarbīgi izturējies pret meitu. Norvēģijā ierosinātā krimināllieta pret viņu izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ.

Likumdevējs paredzējis, ka tiesa var atņemt saskarsmes tiesības ar bērnu, ja saskarsme kaitē bērna interesēm un kaitējums citādi nav novēršams (Latvijas Republikas Civillikuma 182.panta 3.daļa). Taču jebkurā gadījumā šo jautājumu tiesa var izlemt tikai prasības kārtībā. Uz pieteikuma izskatīšanas brīdi Rita Smage šādu prasību tiesai nebija iesniegusi.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa uzskata, ka Rīgas rajona tiesnese S.Bernharde konkrēto jautājumu izlēmusi atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Lēmums nav stājies likumīgā spēkā, jo tika pārsūdzēts augstākstāvošā tiesu instancē. I.Ebelas iebildumiem par S.Bernhardes nekompetenci starptautisko tiesību normu piemērošanā nav pamata. Organizācijas “Glābiet bērnus” priekšsēdētājas iesniegumā minēto Konvenciju normas piemērojamas, izskatot lietu pēc būtības, nevis izlemjot jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu.

I.Ebela savā iesniegumā un informācijā masu medijiem apšaubījusi tiesas lēmumu, kurš tajā laikā nebija stājies likumīgā spēkā. Augstākā tiesa uzskata, ka šāds izskanējušais viedoklis varēja ietekmēt augstākstāvošas tiesu instances lēmuma objektivitāti.

I.Ebelas nepārdomātas informācijas izplatīšana par tiesneša kompetenci ir nekorekta un Augstākā tiesa uzskata, ka tādējādi ticis nodarīts būtisks kaitējums tiesu varas prestižam.  

Rīgas apgabaltiesa, izskatot Ritas Smages iesniegto blakus sūdzību par Rīgas rajona tiesas 2003.gada 4.septembra lēmumu, atzinusi un izpildījusi ārvalsts nolēmumu daļā, ar kuru noteikta abu vecāku kopīga atbildība par bērniem. Abu bērnu pastāvīgā dzīves vieta noteikta pie mātes Ritas Smages. Daļā par Arnes Smage saskarsmes tiesībām ar bērniem atteikts atzīt Romsdales apgabaltiesas spriedumu.

Apgabaltiesa, lemjot jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi, faktiski, izlēmusi strīdu par tēva saskarsmes tiesībām ar bērniem, kas ir pretrunā ar Civilprocesa likuma 77.nodaļas un Konvencijas 9.panta 3.punkta noteikumiem.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 449.panta noteikumiem šāds tiesas nolēmums nav pārsūdzams.

1998.gada 16.septembra Lugano Konvencijas par jurisdikciju un tiesas spriedumu izpildi 37.pantā paredzēta iespēja šādu tiesas nolēmumu izskatīt arī kasācijas instancē – Augstākajā tiesā. Taču, ņemot vērā to, ka Latvijas Republika nav šīs konvencijas dalībvalsts, minētais Rīgas apgabaltiesas nolēmums nav pārsūdzams Senātā.

Laika tecējums un citi apstākļi, atbilstoši Civilprocesa likumam, var būt par pamatu jautājuma par aizgādības tiesību piemērošanu izlemšanai atkārtoti.

Pašreiz Rīgas rajona tiesā ir iesniegta Ritas Smages prasība pret Arne Smagi par laulības atzīšanu par spēkā neesošu un aizgādības tiesību atņemšanu. Lieta nozīmēta izskatīšanai tiesā 2004.gada 2.martā. Šādas prasības celšana nav pretrunā ar Civilprocesa likuma vispārējiem noteikumiem.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv