Augstākā tiesa pauž neizpratni par Ministru kabineta akceptēto valdības sociālo partneru Augstākās tiesas funkciju izvērtējumu, par nelietderīgu atzīstot vienu no Augstākās tiesas, kā augstākās tiesu instances valstī, pamatfunkcijām - vienotas tiesu prakses veidošanu. Bažas rada turpmāka kasācijas instances judikatūras attīstība, kam ir būtiska nozīme ne vien vienotas tiesu prakses veidošanā valstī, bet arī juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstībā.

Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita norāda, ka Augstākās tiesas judikatūras nodaļas veidotā un uzturētā tiesas nolēmumu datubāze sekmē likuma normu vienādu izpratni un interpretāciju, veicina vienotu un stabilu tiesu praksi konkrētās lietu kategorijās. Mērķis ir palīdzēt tiesnešiem lietu izspriešanā analoģiskos gadījumos, samazināt lietu izskatīšanas laiku, kā arī veicināt prokuroru, advokātu, pašvaldības darbinieku un citu juridisko profesiju pārstāvju vienveidīgu likumu izpratni un pielietojumu. Z.Mita uzsver, ka judikatūras datubāzes veidošana ir likumā ”Par tiesu varu” noteikta Augstākās tiesas funkcija, savukārt procesuālie likumi nosaka judikatūras izmantošanas nepieciešamību lietu iztiesāšanā.

Jau 2009.gadā budžeta samazinājuma dēļ Augstākā tiesa vienotas tiesu prakses un judikatūras veidošanas funkciju nevar izpildīt pilnā apjomā. Šobrīd Augstākajā tiesā vairs netiek veikta tiesu prakses analīze un sadarbībā ar juridisko zinātņu speciālistiem netiek sagatavoti tiesu prakses apkopojumi par aktuāliem tiesību jautājumiem. Ja 2010.gada budžetā netiks piešķirts finansējums vienotas tiesu prakses veidošanai, Latvijas tiesnešiem un sabiedrībai nebūs pieejama arī Augstākās tiesas judikatūras datubāze, ko Augstākā tiesa veido Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros.

Tiesnešiem Augstākās tiesas judikatūras datubāze ir pieejama no 2006.gada. Šobrīd Augstākās tiesas judikatūras datubāzē ievietoti 674 Senātu nolēmumi: 169 Senāta Civillietu departamenta nolēmumi, 236 Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi un 269 Senāta Administratīvo lietu nolēmumi. Kopš 2009.gada augusta tā pieejama publiski Tieslietu ministrijas portālā. Juridiski nozīmīgākie un interesantākie Senāta nolēmumi kopš 2002. gada tiek publicēti Augstākās tiesas mājas lapā. Atlasītajiem nolēmumiem tēžu veidā apkopotas juridiski pamatotas atziņas, kas izmantojamas sprieduma argumentācijai. Galvenais nolēmuma atlases kritērijs ir juridiskā interese, ko izraisa nolēmums, un tā noderīgums tiesu prakses veidošanā.

Par judikatūras datubāzes izmantošanu liecina skaitļi: pēdējos četros mēnešos (no jūnija līdz septembrim) Augstākās tiesas judikatūras datubāzes dati meklēti un apskatīti 86 516 reizes.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu ”Par tiesu varu” valstij, paredzot atbilstošu finansējumu likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, jāgarantē efektīvu personas tiesisko aizsardzību kompetentā tiesā. Augstākā tiesa uzskata, ka tiesas kompetence vistiešākajā veidā ir saistīta ar tiesu prakses vispārinājumu un judikatūras pieejamību visām valsts tiesām.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211