Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai turpmāk Augstākās tiesas Senātā tiks sasaukta Disciplinārtiesa. 30. augustā notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiks ievēlēti Disciplinārtiesas locekļi.

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas stājās spēkā 1. augustā, nosaka jaunās institūcijas sastāvu, kā arī izmaina Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā turpmāk nebūs Augstākās tiesas priekšsēdētājs, bet disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs būs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Vēl kolēģijas sastāvā būs četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

Savukārt Disciplinārtiesas sastāvā būs seši Augstākās tiesas Senāta tiesneši (pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta), kurus uz pioeciem gadiem ievēlē Austākās tiesas plēnums. No Disciplinārtiesas locekļu vidus Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, tiesnešu disciplinārkolēģijas, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai Tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

Līdzšinējais regulējums tiesnešiem neparedzēja iespēju pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemto lēmumu, proti, disciplinārlietā pieņemtais lēmums bija galīgs un to nevarēja pārsūdzēt citā institūcijā. Savukārt jaunā likuma redakcija nosaka detalizētu disciplinārkolēģijas lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, paredzot, ka to varēs pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Ar likuma grozījumiem paplašinātas Tiesnešu ētikas komisijas pilnvaras. Tai būs tiesības ierosināt disciplinārlietu par tiesnešiem, ja komisija būs konstatējusi Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.

Saeima grozījumus likumā pieņēma 10.jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396