“Augstākās Tiesas Biļetena” 19.numurs ir biezāks kā jebkad – 168 lappušu biezajā žurnālā publicēta plaša informācija par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu. Biļetens vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams Augstākās tiesas mājaslapā.

Augstākās tiesas informācijas sadaļā pārskats par tiesas nozīmīgākajiem notikumiem, reportāža par Valsts prezidenta Egila Levita vizīti Augstākajā tiesā, secinājumi no Augstākās tiesas plēnumā apspriestā ziņojuma par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, kā arī Mediju dienas materiāli.

“Mūsu tiesu sistēma darbojas labi, bet ir atsevišķi punkti, kas uzlabojami,” uzrunājot Latvijas tiesnešus 1.novembra konferencē sacīja Valsts prezidents Egils Levits. Biļetenā publicēta gan prezidenta uzruna, gan citi materiāli no tiesu sistēmas gada lielākā notikuma.

Šī Biļetena īpašā vērtība ir Disciplinārtiesas atziņu apkopojums. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010.gadā un izskatījusi jau 20 lietas. Lai apkopotu Disciplinārtiesas paustās atziņas un sistematizētu pieņemtos lēmumus, izveidots Disciplinārtiesas lēmumu klasifikators, kurā lēmumi sistematizēti pēc dažādiem informācijas aspektiem. Biļetenā publicētas Disciplinārtiesas lēmumu tēzes jeb atziņas, kā arī atslēgvārdu saraksts.

Plaša sadaļa ar Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku tiesībdomām – gan speciāli Biļetenam sagatavotas publikācijas, gan uzrunas un priekšlasījumi dažādās konferencēs. Publicēts Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča referāts par Senāta un tiesību zinātnes mijiedarbību, kas nolasīts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā. Izlasāmi arī Ivara Bičkoviča un Dzintras Baltas priekšlasījumi Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē – par tiesnešu interešu loka paplašināšanu un pašapziņas stiprināšanu, kā arī par komunikācijas un neatkarības saistību. Par komunikācijas lomu runāts arī grāmatas “Tiesas un mediji” atvēršanā – Aigars Strupišs akcentē fundamentālās pamatvērtības mediju un tiesu dialogā, bet Dace Mita uzsver: tiesnesis nevar aizbēgt no laika, kurā dzīvo.

Lasāms arī Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša viedoklis par Augstākās tiesas advokātu sistēmas lietderību, kā arī par procesuālā regulējuma efektivitāti komercstrīdu un ekonomisko noziegumu izskatīšanā. Vairākas publikācijas par administratīvo tiesību aktualitātēm – Rudīte Vīduša par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, Anita Kovaļevska par objektīvās izmeklēšanas principu, Jautrīte Briede par rūpības principa saturu un piemērošanu, Līga Dāce par administratīvo tiesu un Satversmes tiesas dialogu, Aleksandrs Potaičuks par mehānismiem, ar ko atvieglot vai ierobežot pieeju tiesai, Jānis Geks par iedzīvotāju ienākuma nodokli no nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Tiesību zinātņu doktore Dace Šulmane apskata tiesību socioloģisko pētījumu Francijā, ilustrējot dažādus juridiskus risinājumus, kā šķietami dzimumneitrālu likuma normu piemērošana praksē faktiski veicina sieviešu un vīriešu labklājības līmeņa atšķirības.

Augstākā tiesa šogad pirmo reizi piedalījās sarunu festivālā LAMPA, un tiesas organizētā diskusija “Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls” bija plaši apmeklēta. Biļetena lasītājiem dota iespēja neklātienē izlasīt šo diskusiju.

Tiesību prakses sadaļā – pārskats par nozīmīgākajām lietām Senāta departamentos 2019.gada pirmajā pusē, Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmumi par valstij nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu lietās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par to, kā interpretējamas tiesību normas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, kā arī cita informācija.

Biļetenā arī pārskats par komandējumos gūtajām atziņām. Tostarp par to, kā Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki kā eksperti un lektori iesaistījās Eiropas Savienības projektā Ukrainas Augstākajā tiesā.

 “Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes.

Skatiet šeit: Augstākās Tiesas Biļetens Nr.19

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211