Disciplinārtiesa ar 17.decembra lēmumu atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par rajona tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, bija veikusi tiesneses profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu un  novērtējusi to negatīvi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija arī noteica, ka tiesneses profesionālās darbības atkārtota novērtēšana jāveic 2021.gada septembrī, ja tiesnese turpina tiesneša karjeru.  

Disciplinārtiesa atzīst, ka pārsūdzētais lēmums par tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu atbilst Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas rīcībā esošajām ziņām, kuru patiesuma apšaubīšanai nav tiesiska pamata. Disciplinārtiesa nav ieguvusi pierādījumus par to, ka tiesneses profesionālās prasmes būtu novērtētas neobjektīvi, pieļaujot pret tiesnesi atšķirīgu attieksmi. Lietā nav noskaidroti apstākļi, kas ļautu apšaubīt Kvalifikācijas kolēģijas kompetenci un objektivitāti.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tieslietu padomes lēmumu  tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211