Izskatījusi tiesneša sūdzību par Tieslietu padomes lēmumu par tiesas priekšsēdētāja iecelšanu, Disciplinārtiesa atzinusi Tieslietu padomes lēmumu par tiesisku un pamatotu un to atstājusi negrozītu, bet tiesneša sūdzību noraidījusi.

Sūdzību bija iesniedzis tiesnesis, kurš bija viens no diviem kandidātiem konkursā uz tiesas priekšsēdētāja amatu.  Tiesnesis lūdza atcelt Tieslietu padomes lēmumu un nosūtīt materiālus jaunai izskatīšanai, norādot, ka atlases procedūra un kandidātu novērtēšana nav bijusi objektīva, tiesiska un taisnīga.

Disciplinārtiesa norāda, ka tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu vērtēšanas kritēriju noteikšana, kandidātu atbilstības galīgā izvērtēšana un piemērotākā kandidāta izvēle ir Tieslietu padomes ekskluzīva kompetence. Tieslietu padomes lēmuma par tiesas priekšsēdētāja iecelšanu pieņemšanai kandidātu izvērtēšanu noteiktā kārtībā veic Tieslietu padomes izveidota komisija. Savukārt Disciplinārtiesai nav kompetences vērtēt kandidātu atbilstību priekšsēdētāja amatam.

Disciplinārtiesa vērtēja, pirmkārt, vai lēmums par piemērotāko kandidātu pieņemts tiesiskas un taisnīgas atlases procedūras rezultātā, nepārkāpjot patvaļas aizlieguma un vienlīdzīgas attieksmes principus. Otrkārt, vai atlases procedūrā nav pieļauti Tieslietu padomes noteiktās kārtības pārkāpumi.

Disciplinārtiesa atzina, ka tiesas priekšsēdētāja kandidātu izvērtēšanai Tieslietu padomes apstiprinātajā kārtībā ir noteikti objektīvi kritēriji, un sūdzības iesniedzējam bija zināmi gan šie kritēriji, gan izvērtēšanā pielietojamās metodes.

Iepazinusies ar Tieslietu padomes izveidotās Kandidātu piemērotības izvērtēšanas komisijas kandidātu izvērtēšanas dokumentiem un noklausījusies komisijas un Tieslietu padomes pārstāvju paskaidrojumus, Disciplinārtiesa atzina, ka lēmumu par piemērotāko kandidātu Tieslietu padome pieņēmusi tiesiskas un taisnīgas atlases procedūras rezultātā. Kandidātu piemērotība amatam izvērtēta saskaņā ar Tieslietu padomes noteikto kārtību, ņemot vērā vienus un tos pašus novērtēšanas kritērijus un izmantojot vienas un tās pašas novērtēšanas metodes.

Par nepamatotām Disciplinārtiesa atzina norādes sūdzībā par apzināti nepatiesu ziņu iekļaušanu kandidāta izvērtējuma pamatojumos un kopsavilkumā.

Disciplinārtiesa atzina, ka vērtējumu kopsavilkumā ietvertais pamatojums sniedz skaidru un saprotamu priekšstatu par to, kāpēc tiesnesis, izvērtējot viņa piemērotību tiesas priekšsēdētāja amatam, saņēmis tieši tādu un ne citādu komisijas novērtējumu. Šādu novērtējumu nevar atzīt par neobjektīvu vai patvaļīgu. Savukārt apjoms, kādā vērtējums atspoguļots kopsavilkumā, konkrētajā gadījumā pats par sevi nenoteica, ka izvērtēšana nav bijusi objektīva.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Disciplinārtiesa Senātā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, Tieslietu padomes lēmumu un ģenerālprokurora lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši senatori – no katra departamenta divi.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211