Aizvadītajā nedēļā Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Jana Čaša kā ekspertes piedalījās Ukrainas Augstākās tiesas rīkotajā semināru programmā „Augstāko tiesu atbildība un efektivitāte. Tiesu administrēšanas reformas process un ceļš uz vadīšanu: ieskats Eiropas pieredzē”.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas pārstāves vadīja trīs semināru nodarbības, stāstot par Augstākās tiesas darba organizācijas pieredzi un Administrācijas darbību.

Pirmajā seminārā piedalījās Ukrainas Augstākās tiesas administratīvo nodaļu vadītāji. Latvijas pārstāves iepazīstināja ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas vietu Latvijas tiesu sistēmā, vēsturi, struktūru, Administrācijas veidošanu un darbību.

Otra semināru nodarbība bija veltīta lietvedības organizēšanai Latvijas Republikas Augstākajā tiesā. Ukrainas Augstākās tiesas Dokumentu aprites un kontroles departamenta darbinieki ar interesi klausījās par Tiesu informatīvo sistēmu (TIS) un Augstākās tiesas lietvedības elektroniskajām sistēmām ETLAS un DocLogix, kurās atsevišķi tiek reģistrēti ar tiesvedību saistīti dokumenti un pārējā tiesā ienākošā un izejošā korespondence. Ukrainā tiesām nav kopējas tiesu lietu sistēmas, taču Augstākajai tiesai ir sava lietu aprites elektroniskā sistēma, ar kuru viņi strādā jau kopš 1996. gada.

Savukārt Ukrainas Augstākās tiesas Personālvadības departamenta nodaļu vadītāji ar interesi klausījās par Latvijas Republikas Augstākās tiesas personālvadību: darbinieku atlasi, karjeras attīstību, novērtēšanas un motivācijas sistēmu. Par īpaši noderīgu kolēģi atzina Latvijas Augstākās tiesas iekšējo konkursu sistēmu, kas ļauj darbiniekiem savu profesionālo izaugsmi veidot tiesas ietvaros. Ukrainā tiesas darbinieki ir ierēdņi, tādēļ uz vakantajām vietām vienmēr jāizsludina publiskie konkursi. Atšķirīgas no Latvijas ir prasības tiesnešu palīgiem: lai pretendētu uz šo amatu, obligāts nosacījums ir augstākā izglītība un vismaz trīs gadu juridiskā darba stāžs.

Semināri Ukrainas Augstākajā tiesā organizēti Eiropas Savienības projekta „Ukrainas tiesu sistēmas funkcionēšanas efektivitāte un caurskatāmība” ietvaros. Mērķis ir iepazīties ar dažādu Eiropas Savienības Augstāko tiesu darba organizēšanas pieredzi un dažādiem Augstāko tiesu Administrāciju modeļiem, lai izraudzītos Ukrainas tiesu sistēmai un Augstākās tiesas struktūrai atbilstošāko un iekļautos Eiropas Augstāko tiesu Administrāciju tīklā.

Projekta eksperti ir Lielbritānijas, Francijas, Nīderlandes, Slovēnijas un Starptautiskās Kriminālās tiesas Administrāciju pārstāvji. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administrācijas pārstāvji ir vienīgie eksperti no valsts, kas, tāpat kā Ukraina, bijusi PSRS sastāvā, tādēļ interese par Latvijas tiesu pieredzi, pārveidojot tiesas atbilstoši demokrātisku valstu nosacījumiem un iekļaujoties Eiropas tiesu sistēmā, Ukrainas Augstākajai tiesai ir īpaši nozīmīga.   

Ukrainas Augstākā tiesa ir augstākā tiesu instance divpakāpju tiesu sistēmā, kurā ir četras tiesu palātas – Civillietu, Krimināllietu, Saimniecisko lietu, Administratīvo lietu un vēl Kara lietu kolēģija. Tiesā strādā 77 tiesneši un 355 darbinieki. Kopēja tiesas Administrācija nav izveidota, tādēļ projekta ietvaros tiek iepazīti dažādi iespējamie modeļi un pētīta citu valstu tiesu pieredze reformu procesos, kuri bija jāievieš kāda noteikta izaicinājuma dēļ. Ukrainas izaicinājums ir iestāšanās Eiropas Savienībā, līdz ar ko nepieciešama arī tiesu reforma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211