Tiesu namu aģentūra izdevusi grāmatu “Latvijas Senāta Spriedumu birojs. Latvijas Senāta atziņas par Civillikuma normu piemērošanu (1938–1940)”. Grāmata veltīta 1938.gadā Latvijas Senātā izveidotajam Spriedumu birojam, ar kura izveidošanu Latvijā tika aizsākta tiesu prakses zinātniskā izpēte un apkopošana.

Grāmatas idejas autore ir Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna, grāmatas veidošanā līdzdarbojušies arī citi Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras speciālisti un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki.

Pamatojoties uz tiesību sistēmas vienotības un pēctecības principiem, Latvijas Senāta kā augstākās tiesu varas institūcijas atziņu nozīme tiesību normu interpretācijā nav zudusi un tās arvien ir izmantojamas gan tiesas spriešanā, gan tiesību doktrīnas attīstībā. Tomēr plašākai mūsdienu juristu saimei zināšanas par Latvijas Senāta nolēmumiem un iemaņas to praktiskai izmantošanai ir nepietiekamas. Tāpēc grāmata veidota ar mērķi šos zināšanu robus mazināt.

Grāmatas pirmajā daļā apkopots plašs informatīvais materiāls par Sprieduma biroja vēsturi. Izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti, arī tādi, kuri iepriekš nav publicēti.

Grāmatas otrajā daļā iekļauta Spriedumu biroja apkopoto Latvijas Senāta nolēmumu tēžu izlase ar Civillikuma normu piemērošanu saistītajos jautājumos. Tā ļaus pārliecināties, ka Latvijas Senāta nolēmumos ietverto atziņu palīgavota vērtība nav zudusi un tās ir izmantojamas tiesību normu interpretācijai arī mūsdienās.

Publicēšanai atlasītās tēzes sistematizētas atbilstoši Civillikuma spēkā esošajai redakcijai (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.12.2018.) un publicētas kopā ar tām Civillikuma normām, kuras pamato attiecīgo Senāta atziņu vai kuru no normām Senāts interpretējis.

Atsaucēs pie attiecīgajiem Civillikuma pantiem norādītas visas šo pantu vēsturiskās redakcijas. Svešvārdu, vecvārdu un izteicienu skaidrojumi, tēzēm pievienotie atslēgvārdi, informācija par to, kur atrodami tēzēm izmantoto Senāta nolēmumu pilni teksti apkopota atsevišķos rādītājos.

Dots ieskats arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbībā tiesu prakses un judikatūras atziņu apkopošanā un publiskošanā. Pielikumā atrodams rādītājs par Latvijas Senāta atziņu izmantošanu Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta praksē.

Grāmata nopērkama Tiesu namu aģentūras internetveikalā un kioskos.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211