Deviņus gadus pēc pirmā Civilprocesa likuma B un C daļas komentāru izdevuma pie lasītājiem nonācis otrais, papildinātais komentāru izdevums.

Tas ir pēdējais darbs, kas sākts šogad aizsaulē aizgājušā profesora Kalvja Torgāna vadībā. Pēc viņa vēlējuma zinātniskā redaktora vadību pārņēma Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš, un autoru kolektīvs darbu pabeidza.

Civilprocesa likuma komentāru autoru kolektīvā arī bijušais Augstākās tiesas tiesnesis Gunārs Aigars, bijušie senatori Edīte Vernuša, Valerijans Jonikāns, Zigmants Gencs un tiesību zinātņu doktori Senāta Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone un zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis.

Komentāru II daļas otrais papildinātais izdevums sagatavots, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos saistītajos normatīvajos aktos, kas izsludināti līdz 2021.gada 21.aprīlim, kā arī Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu atbilstība Satversmei.

Tiek komentēti jaunievedumi civilprocesā, piemēram, Ekonomisko lietu tiesa, pagaidu aizsardzība pret vardarbību un pagaidu aizsardzība maksātnespējas procesa lietās. Tāpat izdevumā ietverti komentāri par esošā procesuālā regulējuma uzlabojumiem, arī tiem, kas vērsti uz kasācijas instances darba efektivitāti. Piemēram, paplašinot kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikuma pamatus vai modernizējot kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

Vienlaikus grāmatas izdevēji norāda, ka grāmata nav uzskatāma par pilnīgi jauniem komentāriem, jo to pamatā izmantotas pirmajā izdevumā ietvertās atziņas, tās attīstot un papildinot.

Komentāru zinātniskais redaktors Aldis Laviņš norāda: grāmata ir nozīmīgs ieguldījums gan tiesu prakses analīzē, gan arī civilprocesuālo tiesību normu satura noskaidrošanā un civilprocesa zinātnes attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211