Nupat izdotajā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumu krājumā apkopoti 103 Senāta Krimināllietu departamenta 2008. gada lēmumi, kuri, pēc departamenta senatoru ieskata, varētu būt noderīgi gan praktizējošiem juristiem, gan arī tiem interesentiem, kas apgūst krimināltiesības un kriminālprocesu.
Daļa nolēmumu ir publicēti arī Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv, taču krājumā ievietots lielāks skaits lēmumu, lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par 2008. gadā Senāta Krimināllietu departamentā izskatītajām krimināllietām un lēmumos paustajām atziņām.

Publicētie lēmumi tradicionāli izvietoti trīs daļās: “Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos”, “Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos” un “Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos”.
Krājumā ievietotajiem lēmumiem papildus pievienoti arī dažādi rādītāji: Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Tēžu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs, Citu avotu rādītājs, Publicēto lēmumu rādītājs pēc lietu numuriem

Katrā nolēmumā var saskatīt arī tiesību pilnveidošanas iezīmes. Pieejama un saprotama judikatūra, kasācijas instances tiesas dotā problēmjautājumu analīze un normu iztulkošana ir būtisks instruments vienveidīgas tiesu prakses veidošanai un tiesību attīstības nodrošināšanai. Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš norāda, ka vienveidīga normu piemērošana ir tiesiskās stabilitātes elements, tāpēc Senāta Krimināllietu departaments savā praksē cenšas vērst uzmanību uz to, lai šāda prakse tiktu nodrošināta. Vienlaikus tiek norādīts, ka ar 2009. gada 1. jūliju spēkā stājušies apjomīgi grozījumi un papildinājumi Kriminālprocesa likumā, līdz ar to vairākos jautājumos tiesu prakse un tajā paustās atziņas nākotnē var mainīties.

Publicēšanai krājumu sagatavojuši Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe un Judikatūras nodaļas konsultante krimināllietās Nora Magone.

Krājumu izdevusi Tiesu namu aģentūra nelielā tirāžā. Cena 23,50 lati.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211