Saeimas Juridiskā komisija 7. februārī akceptēja divu kandidātu – Kalvja Torgāna un Rudītes Vīdušas – virzīšanu par Augstākās tiesas tiesnešiem.

Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, habilitētais tiesību doktors Kalvis Torgāns ir viens no ievērojamākajiem Latvijas tiesību zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē.

Latvijas Universitātē K. Torgāns strādā kopš 1962. gada, bijis Juridiskās fakultātes dekāns, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. Ir LU Juridiskās fakultātes Domes priekšsēdētājs, LU Promocijas padomes tiesību zinātnēs loceklis, LU Profesoru padomes tiesību zinātnē priekšsēdētājs. Kopš 1997. gada K. Torgāns ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, ir viens no trijiem juristiem, kas ievēlēti par Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem.

K. Torgāns ir 178 zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, tostarp mācību grāmatām „Saistību tiesības I un II daļa”. Ir Civillikuma un Civilprocesa likuma apjomīgu komentāru līdzautors un zinātniskais redaktors. K. Torgāna pētījumi un publikācijas ir civiltiesību, uzņēmējdarbības, salīdzinošās jurisprudences, patērētāju tiesību aizsardzības jomās. Viņa publikācijas ir cieši saistītas ar tiesu praksi, ko sekmējusi arī viņa darbība Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā.

K. Torgāns vadījis vairāku grantu un programmu izpildi, šobrīd viņa vadībā tiek ieviesta programma par Latvijas privāttiesību piemērošanu un pilnveidošanu Eiropas Savienības ietvaros. Profesors izstrādājis un lasa akadēmisko kursu „Civiltiesības” (Saistību tiesības), maģistratūras kursus „Līgumu un deliktu tiesību problēmas” un „Civiltiesisko pētījumu metodika”. K. Torgāns labi pārzina privāttiesību piemērošanas jautājumus Eiropas Savienības ietvaros, ir referējis starptautiskās konferencēs.

Rekomendāciju K. Torgāna virzīšanai par Augstākās tiesas tiesnesi devis LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs prof., dr.iur. Jānis Rozenfelds. Viņš uzsver, ka, K. Torgāns plašās juristu aprindās iemantojis autoritāti kā principiāls, godīgs un taisnīgs cilvēks, un, neraugoties uz problēmām, ko Juridiskajai fakultātei varētu radīt viņa pedagoģiskās darbības samazināšanās vai izbeigšana, rekomendē K. Torgānu darbam Augstākajā tiesā. Pozitīvu atsauksmi devis arī Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, un pozitīvu atzinumu K. Torgāna apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

 

Savukārt rekomendācijas Rudītes Vīdušas apstiprināšanai par Augstākās tiesas tiesnesi devuši Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, LU Juridiskās fakultātes docente dr.iur. Jautrīte Briede un žurnāla „ Likums un Tiesības” dibinātājs un galvenais redaktors dr. habil.iur. Edgars Meļķisis. Pozitīvu atzinumu R. Vīdušas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Senatore Briede R. Vīdušu iepazinusi kā labu studenti, jo īpaši Juridiskās prakses un palīdzības centrā, tad kā kolēģi Latvijas Universitātē, kur R. Vīduša strādāja žurnāla „ Likums un Tiesības” redakcijā. 2004. gadā, kad J. Briede kļuva par Augstākās tiesas tiesnesi, viņa aicināja R. Vīdušu par savu palīdzi un viņa parādīja sevi kā juristu, kas spēj iedziļināties gan detaļās, gan skatīt problēmu un tās risinājumu kopumā.

2005. gadā R. Vīduša kļuva par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi un jau tai pašā gadā tika uzaicināta par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. Savukārt no 2007. gada februāra viņa tika uzaicināta aizvietot Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori G. Višņakovu viņas slimības laikā. Administratīvo lietu departamentā R. Vīduša sevi ir pierādījusi kā zinošu tiesnesi, vairāki viņas rakstītie nolēmumi ir devuši ieguldījumu ne tikai tiesu prakses, bet arī tiesību zinātnes attīstībā.

R. Vīduša 2004. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, izglītību regulāri papildina administratīvo tiesnešu mācībās un tematiskajos semināros Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Eiropas administratīvo tiesnešu asociācijas semināros un Eiropas Publiskās administrācijas institūta un Eiropas Komisijas rīkotajās mācībās. Viņa pati lasa lekcijas tiesnešiem un notāriem Latvijas Tiesnešu mācību centrā un ikgadējos Publisko tiesību institūta un Dišlera biedrības publisko tiesību politikas semināros. 2007. – 2008. gadā R. Vīduša piedalās Administratīvā procesa likuma komentāru rakstīšanā.

Juridiskā komisija gatavos lēmumprojektu Saeimai par Kalvja Torgāna un Rudītes Vīdušas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnešiem . Pēc pozitīva Saeimas balsojuma ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu tiesneši tiks iecelti konkrētā tiesas struktūrvienībā.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211