Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments nodod tiesnešu, prokuroru, advokātu un citu juristu, kā arī jebkura interesenta zināšanai un vērtējumam 2004. gada Senātā izskatītajās civillietās pieņemto nolēmumu krājumu.

Salīdzinot ar iepriekšējiem krājumiem, šajā vairs nav ietverti nolēmumi lietās, kas izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām, jo kopš 2004. gada februāra minētās kategorijas lietas izskata Senāta Administratīvo lietu departaments.

No 2004. gadā Senātā pieņemtajiem 260 spriedumiem un lēmumiem krājumā publicēti 183.

Kasācijas kārtībā Senātā 2004. gadā visvairāk civillietu saņemts strīdos par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, kā arī strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, no telpu īres līgumiskajām attiecībām, ģimenes tiesiskajām attiecībām un no saistību tiesiskajām attiecībām.

Nolēmumi krājumā sakārtoti 16 kategorijās atbilstoši lietu būtībai. Katram pievienota tēze, kas atspoguļo galveno tiesiskā rakstura problēmu.

Krājums izdots sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru 1600 eksemplāros. To var iegādāties Latvijas Tiesnešu mācību centrā (cena – Ls 12,00), kā arī grāmatnīcās.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395