No pagājušajā gadā Augstākajā tiesā taisītajiem 2817 nolēmumiem Latvijas tiesu portālā pieejami 1149 nolēmumi, un kopš 2018.gada sākuma tiek publicēti ne tikai spriedumi, bet arī lēmumi blakussūdzību lietās.

Tomēr, kā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādīja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, par saturiski svarīgāko uzskatāma Augstākās tiesas mājaslapā esošā Judikatūras nolēmumu arhīva papildināšana. Tas vienmēr bijis vērtīgs izziņas avots tiesību normu piemērotājiem.

2018.gadā Judikatūras nolēmumu arhīvā publicēti 124 Administratīvo lietu departamenta, 104 Civillietu departamenta un 65 Krimināllietu departamenta nolēmumi.  

Tajā tiek publicēti arī tie Krimināllietu departamenta lēmumi, kuri netiek pievienoti Tiesu informatīvajā sistēmā. Tāpat turpināta slēgtās sēdēs izskatītu nolēmumu publicēšana, ja tajos paustās atziņas būtiskas tiesību normu vienveidīgā piemērošanā. Pagājušajā gadā Civillietu departamentam publicēti trīs, Krimināllietu departamentam četri šādi nolēmumi.

Daļa nolēmumu publicēti tikai ar virsrakstiem, tādējādi paplašinot nolēmumu klāstu arī ar tādiem, kas interesanti no tiesību piemērošanas viedokļa, bet nolēmumā nav atsevišķa tiesas atziņa, kas formulējama tēzes veidā. 2018.gadā šādi nolēmumi tikai ar virsrakstu bija kopumā 41% no pievienotajiem nolēmumiem.

Augstākā tiesa sākusi sadarbību ar Latvijas tiesību aktu portālu likumi.lv, lai arī tajā tiktu pievienotas norādes par Senāta būtiskām atziņām. Projekta rezultāti varētu būt pieejami jau martā.

Otra Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba daļa ir saistīta ar tiesību jautājumu izpēti un tiesu prakses jautājumiem. 2018.gadā sagatavoti septiņi Latvijas tiesu prakses apkopojumi: par Zemesgrāmatu likuma piemērošanas jautājumiem; par maksātnespējas lietām, par naida runu un vārda brīvību, par nodokļu tiesību vispārējiem principiem, par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Saskaņošanā pirms publicēšanas vēl divi Augstākās tiesas prakses apkopojumi – par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem un konkurences lietās.

2019.gadā administratīvo tiesību jomā plānots aktualizēt apkopojumu par Augstākās tiesas praksi par administratīvajām tiesām pakļautiem prasījumiem, sagatavot apkopojumus par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lietām, pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas problēmjautājumiem un informācijas atklātības jautājumiem. Civiltiesību jomā plānots sagatavot tiesu prakses būtiskāko atziņu apkopojumu dalītā īpašuma nomas jautājumos un galvojuma tiesību jautājumos. Krimināltiesību jomā plānots pabeigt jau sākto akopojumu sodu piemērošanas jautājumos, kā arī sagatvot pārskatu par tiesu prakses problēmām saistībā ar Moneyval ziņojumu. Aktualizēts arī jautājums par kaitējuma kompensācijas jautājumiem saistībā ar nenomaksātiem nodokļiem, kā arī tiks turpināts darbs pie Senāta un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām par pierādījumu pieļaujamību, to paplašinot arī attiecībā uz pierādīšanas standartu.

 

Vēl par plēnumu lasiet:

Augstākās tiesas darba prioritāte – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana

Samazinājies Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits

Senāta departamentu priekšsēdētāji norāda uz zemāku instanču tiesu nolēmumu un kasācijas sūdzību slikto kvalitāti

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211