Senāta judikatūru veido tiesu nolēmumos paustās atziņas. Nolūkā nodrošināt vēsturiski nozīmīgo Senāta materiālu pieejamību, Augstākās tiesas tīmekļvietnē pieejamais Judikatūras nolēmumu arhīvs tiek papildināts ar informāciju par Senāta darbības sākuma gados pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek dota iespēja iepazīties, salīdzināt un izmantot vēl plašāku Senāta praksi.

Līdz šim Judikatūras nolēmumu arhīvs, kas veido Senāta atziņu aktuālo un vēsturisko izlasi, aptvēra nolēmumus, kas pieņemti pēc 2002.gada. Šobrīd tajā tiek pievienota informācija arī par agrāko gadu Senāta nolēmumiem.

Informācija par nolēmumiem, kas publicēti Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumos no 1996.gada līdz 2001.gadam, pakāpeniski tiek iekļauta Senāta judikatūras elektroniskajā datubāzē, sistematizējot tos gan hronoloģiski, gan pēc lietu kategorijām, kā arī ietverot tos izmantoto tiesību aktu rādītājā un citēto nolēmumu rādītājā. Paši nolēmumi Judikatūras nolēmumu arhīvā nav pieejami, bet katram nolēmumam ir kartiņa, kurā norādīts, kur tas ir atrodams – grāmatas gads un konkrētās lappuses.

Senāta nolēmumu grāmatas līdz šim nebija pieejamas elektroniski, tās bija jāmeklē bibliotēku plauktos. Šobrīd liela daļa gadagrāmatu ir pieejamas arī elektroniski, turklāt bez maksas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka savā Digitālajā bibliotēkā ir iekļāvusi Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumu un lēmumu krājumus, sākot no 1997.gada līdz 2005.gadam.

Savukārt Senāta nolēmumu krājumi 2005., 2006., 2007., 2012., 2013. un 2017.gadam pieejami Augstākās tiesas tīmekļvietnē. Šāda iespēja radusies, vienojoties ar šo gadu grāmatu izdevēju – Tiesu namu aģentūru. 

Turpat skatāmi arī pēdējo divu gadu Senāta nolēmumu krājumi, kurus izdevusi pati Augstākā tiesa un kas drukātā veidā pārdošanā nav bijuši.

Ceram, ka ar laiku būs pieejami arī pārējo gadu nolēmumu krājumi.  

Jau iepriekš informējām, ka Augstākā tiesa ir papildinājusi arī elektroniski pieejamo Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krātuvi ar 1990.–2000. gadu plēnuma lēmumiem likumu piemērošanas jautājumos, kas savulaik aizstāja šobrīd pieejamos elektroniskos Senāta atziņu katalogus. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211