Ar 3. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” paplašināts personu loks, kas var kandidēt uz Augstākās tiesas tiesneša amatu.

Iepriekš likumā bija noteiktas divas iespējas: rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 2. kvalifikācijas klase, vai persona, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura nokārtojusi tiesneša otrās kvalifikācijas klases eksāmenu.

Grozījumi paredz, ka pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja motivēta priekšlikuma varēs pretendēt arī cita persona, kurai ir vismaz 15 gadu darba stāžs juridiskajā specialitātē. Savukārt augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskais personāls, zvērināti advokāti vai prokurori pēc motivēta Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesnieguma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma uz Augstākās tiesas tiesneša amatu varēs pretendēt arī ar ne mazāk kā 10 gadu kopējo darba stāžu.

To Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu, kas nav bijuši rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesneši, atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Stažēšanās laiku nosaka pēc tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma, ievērojot tiesneša amata kandidāta profesionālās sagatavotības līmeni.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211