ANO Starptautiskās tiesas lomas palielināšana bērnu tiesību aizsardzībā – tāda bija pamattēma 8. Pasaules Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencei, kas 2007. gada decembrī notika Laknovā, Indijā. Kā Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvarots pārstāvis konferencē piedalījās Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Eiropas, tai skaitā arī Latvijas, tiesību standarti un bērnu tiesību aizsardzības situācija ir krasi atšķirīga no situācijas, piemēram, Āfrikas valstīs. Konferencē runātāju un noslēgumā pieņemtās rezolūcijas akcents bija aicinājums vērst sabiedrības uzmanību bērnu stāvoklim un tiesībām tieši Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas valstīs. „Tomēr tādi globāli jautājumi kā miers, pārrobežu terorisms vai ekoloģiski tīras vides saglabāšana ir aktuāli visur – gan augsti attīstītajās un demokrātiskajās Eiropas valstīs un Ziemeļamerikā, gan nabadzīgajās jaunattīstības valstīs,” atzīst I. Bičkovičs.

Darbs konferencē bija organizēts vairākos tēmu blokos. Tiesu sistēmas darba grupās katrs dalībnieks 5 – 10 minūšu garā uzrunā pauda savas valsts un pārstāvētās tiesas pozīciju par konferences tēmu, proti, Starptautiskās tiesas kompetenci bērnu tiesību nostiprināšanā. Konferences noslēgumā pasaules Augstāko tiesu pārstāvji pieņēma kopīgu rezolūciju, ar kuru vēršas pie ANO dalībvalstu valdībām, parlamentiem un tiesām ar aicinājumu pievērst pastiprinātu uzmanību bērnu tiesību nodrošināšanai, tai skaitā tiesībām dzīvot ekoloģiski tīrā vidē miera apstākļos. Savukārt ANO Ģenerālā Asambleja aicināta risināt jautājumu par Starptautiskās tiesas pilnvaru paplašināšanu bērnu tiesību nodrošināšanas un aizsardzības jomā.

Starptautiskajās konferencēs, ko jau astoņus gadus organizē Montessori pilsētas skola (tā iekļauta Ginesa rekordu grāmatā kā vislielākā skola, kurā mācās aptuveni 32 000 audzēkņu), pamattēma ir bērnu tiesību aizsardzība un veicināšana pasaulē. Uz plašo pasākumu tiek aicināti ne tikai pasaules Augstāko tiesu pārstāvji, bet arī dažādi miera un bērnu tiesību aizsardzības organizāciju, zinātnes un izglītības, kā arī nevalstisko organizāciju un fondu pārstāvji. Kopumā šajā konferencē oficiāli aicināti bija 263 dalībnieki no 92 valstīm.

Starptautiskā tiesa, kas izveidota 1946. gadā Hāgā, ir galvenā juridiskā institūcija Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO). Visas ANO dalībvalstis ir tiesas statūtu dalībnieces. Starptautiskā tiesa izskata starpvalstu strīdus un sniedz arī konsultatīva rakstura atzinumus ANO un tās specializētajām aģentūrām. Starptautiskās tiesas lēmumi ir saistoši konkrētajos tiesas procesos iesaistītajām valstīm; tās statūti ir pakļauti ANO Statūtiem.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 7020396, 28652211