Nācis klajā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu krājums. Tajā publicētie nolēmumi ir departamenta desmit mēnešu darba rezultāts. No 2004. gadā pieņemtajiem 236 nolēmumiem krājumā ietverti 146.

Administratīvā procesa likumā nostiprinātais objektīvās izmeklēšanas princips ir izvirzījis tiesām uzdevumu pašām pēc savas iniciatīvas (ex officio) objektīvi noskaidrot lietas apstākļus un dot tiem juridisku vērtējumu. Minētā uzdevuma neievērošana ir viens no tiem procesuālajiem pārkāpumiem, kuru dēļ apelācijas instances tiesas spriedumi ir atcelti visvairāk, grāmatas priekšvārdā uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.

Krājumā publicētie kasācijas tiesas nolēmumi varētu palīdzēt valsts pārvaldē strādājošajiem Administratīvā procesa likumam atbilstošu administratīvo aktu sastādīšanā. Tie attiecas uz dažādām valsts pārvaldes darbības sfērām.

Nolēmumi krājumā sagrupēti pēc atbildētājiestādes. Katram nolēmumam satura rādītājā ir virsraksts ar norādi uz konkrētu tiesību normu. Sprieduma un lēmuma virsrakstā ir arī tēze, kas atspoguļo nolēmuma galveno juridisko problēmu.

Krājums izdots sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru 650 eksemplāros. To var iegādāties aģentūras kioskos Rīgā Abrenes ielā 3 un Brīvības ielā 34 (cena – Ls 15,20), kā arī grāmatnīcās.