Grāmata, kas jau pirms tās atvēršanas kļuvusi par bibliogrāfisku retumu – tā noticis ar Augstākās tiesas Senāta 2011. gada nolēmumu krājumu.

Ņemot vērā iepriekšējā izdevēja informāciju par pārdotajām tirāžām, valsts kapitālsabiedrība „Latvijas Vēstnesis”, kas, sadarbojoties ar Augstāko tiesu, Senāta nolēmumu krājumu izdeva pirmoreiz, tirāžu plānoja piesardzīgi. Pieprasījums izrādījies negaidīti liels un jau pirmajā nedēļā pārdota visa tirāža.

Senāta 2011. gada nolēmumu krājums izdots, pateicoties Tieslietu ministrijas atbalstam – kā valsts kapitāldaļu turētājs ministrija akceptēja, ka „Latvijas Vēstnesis” to izdod par saviem līdzekļiem. Savukārt Augstākā tiesa ar saviem resursiem nodrošināja nolēmumu atlasi un anonimizāciju, judikatūras tēžu sagatavošanu, nolēmumu sistematizāciju, rādītāju sagatavošanu un priekšvārdu tulkojumu angļu valodā.

Grāmatas atvēršanā Augstākajā tiesā 11. decembrī priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pauda gandarījumu, ka izdevies saglabāt vienu no senākajām Senāta tradīcijām – izdot gada nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Kopš Senāta atjaunošanas Augstākajā tiesā 1995. gadā tiek izdoti šādi krājumi: pirmajā un pēdējos trīs gados – viens kopējs krājums visiem departamentiem, bet iepriekš – katram Senāta departamentam savs. Neskatoties uz to, ka aizvien vairāk Senāta nolēmumu pieejami internetā, respektablā grāmatā izdoti, tie saglabājas kā juridiskās domas un Senāta prakses vēstures liecība.

Arī Daina Ābele, „Latvijas Vēstneša” valdes priekšsēdētāja, norādīja uz to, ka judikatūras mantojums ir Latvijas kultūras mantojuma daļa, kura saglabāšanai pienākas pienācīgs valsts atbalsts. „Latvijas Vēstnesis” to palīdzējis iemūžināt tādā vērtībā kā grāmata.

Senāta nolēmumu krājumu izdošana, kaut arī nerentabla, ir nepieciešama vienotas tiesu prakses veidošanai un juridiskās domas attīstībai Latvijā.

Senatori Kalvis Torgāns un Jautrīte Briede norādīja uz Senāta nolēmumu krājumu pievienoto vērtību – sistematizētajiem rādītājiem un atsaucēm, ko arī paši senatori izmanto turpmākajā darbā.

Atvēršanas pasākumā raisījās diskusija, kā Senāta judikatūru padarīt vēl ērtāk izmantojamu un pieejamāku plašākai auditorijai. Iespējams, jādomā par krājumu satura formas maiņu, nepublicējot visus nolēmumus, bet tikai tēzes vai motīvu daļu, vai meklējot vēl citus variantus.

2011. gada nolēmumu krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – 2011. gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi. Katram departamentam atlasīti 40 nolēmumi, kas sniedz ieskatu ne tikai katrā tiesību nozarē, bet arī Senāta darbā kopumā. Visos krājumā publicētajos Senāta nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra, kas izmantojama kā tiesību palīgavots. 

Nolēmumi ir sistematizēti, tiem ir izstrādātas judikatūras tēzes. Katrai grāmatas daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī anotācija. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti rādītāji, kas palīdzēs atrast interesējošo nolēmumu,- jēdzienu, tēžu, tiesību aktu, nolēmumu, uz kuriem dotas atsauces u.c. rādītāji.

Krājuma kopējais apjoms ir 1328 lappuses.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211