Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks 4.aprīlī informēja ģenerālprokuroru Juri Stukānu, ka saskaņā ar faktiem, kas ar tiesu nolēmumiem konstatēti virknē civillietu, attiecīgo personu rīcībā varētu būt saskatāmas tādu noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 182.1pantā. Proti, par iejaukšanos gāzes komercuzskaites mēraparātu darbībā vai par tās traucēšanu, vai par iekārtu, ierīču vai programmatūras izgatavošanu, pielāgošanu, izplatīšanu vai uzstādīšanu, ja tas rada iespēju personām patvaļīgi patērēt gāzi. Šādas personu prettiesiskas darbības rada kaitējumu ne vien citu personu mantiskajām interesēm, bet to rakstura dēļ var radīt kaitējumu citu personu veselībai un dzīvībai.

Ņemot vērā šādu prettiesisku darbību izplatību un sabiedrības izpratnes trūkumu par attiecīgās rīcības sabiedrisko bīstamību, valsts pienākums ir nodrošināt ne vien likumā paredzētas civiltiesiskās atbildības piemērošanu, bet arī kriminālatbildības piemērošanu personām, kuras aizskar citu personu likumīgās intereses, tostarp, iespējams, rada apdraudējumu citu personu veselībai un dzīvībai.

Līdz ar to Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks, nosūtot informāciju par konkrētām civillietām, rakstiski aicināja ģenerālprokuroru rast iespēju veikt pārbaudi par iespējamiem Krimināllikuma pārkāpumiem.

 

Informāciju sagatavoja Rihards Gulbis, Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks