Pirmo reizi Latvijas tiesu vēsturē izveidota Disciplinārtiesa - institūcija, kas izvērtēs pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu. Disciplinārtiesas sastāvā Augstākās tiesas plēnums 30. augustā ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatorus Aldi Laviņu un Mārīti Zāģeri, Krimināllietu departamenta senatorus Pēteri Dzalbi un Anitu Nusbergu un Administratīvo lietu departamenta senatorus Andri Guļānu un Normundu Salenieku.

Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju plēnums apstiprināja senatoru Pēteri Dzalbi.

Disciplinārtiesas izveidošanu paredz grozījumi likumā "Par tiesu varu" un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Disciplinārtiesas sastāvā plēnumam bija jāievēl seši senatori - pa diviem no katra departamenta.

Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, tiesnešu disciplinārkolēģijas, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211