Pirms Valsts proklamēšanas svētkiem Tieslietu ministrijas augstāko apbalvojumu – 1. pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu – saņems Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Roberts Guntis Namatēvs. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā.

Roberts Guntis Namatēvs 42 mūža gadus veltījis tiesneša darbam. 1965. gadā darbu sācis par Rīgas rajona tautas tiesas tiesnesi, bet pēc sešiem gadiem apstiprināts amatā par tiesas priekšsēdētāju. 1976. gadā ievēlēts par tiesnesi Augstākās tiesas Civillietu tiesu kolēģijā. 1995. gadā, kad Augstākās tiesas plēnums izveidoja jauno tiesas struktūru, R. Namatēvu apstiprināja par Civillietu departamenta senatoru.

Senators Namatēvs ir jurists ar plašām teorētiskajām zināšanām un lielu praktiskā darba pieredzi, vadošais speciālists lietās par veselībai un mantai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu un lietās par īpašuma tiesībām. Specializējies arī cilvēktiesību jautājumos. Savu bagātīgo pieredzi senators prasmīgi pielieto, izskatot lietas kasācijas kārtībā un pēc protestiem par spēkā esošiem tiesu nolēmumiem, kā arī izskatot sūdzību lietas par Valsts kontroles padomes lēmumiem.

R. Namatēvs veltījis laiku jauno tiesnešu un topošo juristu izglītošanai, lasījis lekcijas Latvijas Universitātē, Tiesnešu mācību centrā, rajonu un apgabaltiesu tiesnešiem. Aktīvi iesaistījies darba grupās, izstrādājot grozījumus Civillikumā un Civilprocesa likumā.

1990. gadā R. Namatēvam piešķirta augstākā tiesneša kvalifikācijas klase. Ņemot vērā senatora lielo darba pieredzi un kompetenci, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2003. gada 31. janvārī deva pozitīvu atzinumu R. Namatēva palikšanai Augstākās tiesas senatora amatā pēc maksimālā tiesneša amata vecuma sasniegšanas.

Kolēģi senatoru Namatēvu raksturo kā enerģisku, vispusīgām zināšanām bagātu juristu, kurš autoritāti ieguvis ar darbīgumu, principialitāti un precizitāti. Šobrīd R. Namatēvs vada Augstākās tiesas plēnuma izveidoto darba grupu, kuras uzdevums ir izvērtēt to Augstākās tiesas tiesnešu rīcības ētiku, kuri, iespējams, iesaistīti telefonsarunu noklausīšanās skandālā.

 

Ratnieci godina par mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā

Par mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā Tieslietu ministrijas Goda diplomu saņems seši pensionēti tiesneši. Viena no viņiem – Vija Ratniece – kopš šī gada augusta strādā Augstākās tiesas Judikatūras nodaļā par konsultanti. Savā darba mūžā V. Ratniece strādājusi Advokātu kolēģijas prezidijā, divpadsmit gadus bijusi tiesnese Rīgas Centra rajona tiesā un Jūrmalas pilsētas tiesā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211