Latvijas tiesnešu neklātienes konferencē 15.septembrī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā no Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus ievēlēta senatore Rudīte Vīduša, no Civillietu departamenta tiesnešu vidus senators Aivars Keišs.

Abi senatori Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti atkārtoti. Aivars Keišs šajā tiesnešu pašpārvaldes institūcijā darbojas kopš 2014.gada, Rudīte Vīduša kopš 2018.gada.

Jautāts, kas būtu jāmaina tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanā, Aivars Keišs norāda, ka būtu jāpalielina pirmās instances tiesu pārstāvība Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, atkarībā no darba stāža jādiferencē tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas termiņi, jāpilnveido novērtēšanas kritēriji tiesnešiem, kas pilda tiesu priekšsēdētāju pienākumus.

Savukārt Rudīte Vīduša uzsver arī novērtēšanas procesa iekšējo izmaiņu nepieciešamību. Lai tas būtu nevis uz kritiku, bet uz izaugsmi vērsts dialogs ar tiesnešiem gan par individuālo, gan visas tiesu sistēmas attīstību. Senatore rosina diskutēt par augstāko instanču atsauksmju saturu un izmantojumu, kā arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas analītiskā darba nepieciešamību, lai tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas gaitā gūtos priekšlikumus un atziņas pilnvērtīgi izmantotu tiesnešu tālākizglītības procesā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu. Tās sastāvā ir 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām un trīs no rajonu (pilsētu) tiesām.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļus ievēl uz četru gadu pilnvaru termiņu, atkārtotu termiņu ierobežojums nav noteikts.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211