Latvijā vēl nav bijusi jāskata neviena lieta, kas uzsākta no jauna pēc tam, kad no Eiropas Kopienu tiesas sprieduma izriet, ka nacionālā tiesa lietu ir izspriedusi nepareizi. Taču šādas lietas nacionālajām tiesām kļūst arvien aktuālākas, un par to tika diskutēts Eiropas Augstāko administratīvo tiesu asociācijas kolokvijā Varšavā 15. – 19. jūnijā.

Kolokvijā no Latvijas piedalījās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede, kas bija arī nacionālā ziņotāja par situāciju Latvijā.

Kolokvija tēmas izvēle bija balstīta uz vairākiem Eiropas Kopienu tiesas spriedumiem. Kolokvija mērķis bija dalīties pieredzē un apspriest ar minēto tēmu saistītos problēmjautājumus. Gatavojoties kolokvijam, tika izstrādāti jautājumi par lietas uzsākšanu no jauna un dalībvalstu pārstāvji sniedza ziņojumus ar atbildēm uz šiem jautājumiem. Atbildes tika iestrādātas vienotā ziņojumā, uzrādot arī diskutējamos jautājumus. Piemēram, tika diskutēts par dalībvalstu procesuālo autonomiju un to, vai nav nepieciešamas kopīgas procesuālas vadlīnijas jautājumā par procesa uzsākšanu no jauna. Kolokvija dalībnieki vienojās, ka tādas nav nepieciešamas. Tāpat tika diskutēts par to, vai nacionālajās tiesībās būtu nepieciešams īpašs regulējums attiecībā uz kolokvija jautājumu. Latvijā šāds regulējums ir noteikts Administratīvā procesa likuma 88. panta trešajā daļā un 353. panta 6. punktā. Vairumā dalībvalstu tāds nav noteikts.

Kolokvijā tika diskutēti arī citi jautājumi, ar kuriem ir sastapušās vai var nākties sastapties nacionālajām tiesām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211