Lai izvērtētu jautājumu, vai tiesu darba digitalizācijas procesā tiek pienācīgi nodrošinātas personu tiesības uz taisnīgu tiesu, un nodrošinātu vienveidīgu tiesu praksi, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs ceturtdien, 9.decembrī, sasauc Augstākās tiesas ārkārtas plēnumu.

Procesuālajos likumos no šī gada 1.decembra paredzēta pāreja uz lietu elektronisku izskatīšanu, tostarp visu tiesās iesniegto dokumentu digitalizāciju. Tomēr Tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitāte un tiesu materiāltehniskais nodrošinājums šobrīd nenodrošina tiesām iespēju izpildīt jaunās likumu prasības attiecībā uz lietu elektronisku vešanu. Tāpat nav novērsti regulāri traucējumi sistēmas darbībā.

Ņemot vērā, ka nepārdomātu, neatbilstošu un nekvalitatīvu tehnisko risinājumu ieviešana var būtiski kavēt tiesvedību procesus un aizskart lietu dalībnieku tiesības uz taisnīgu tiesu, kā arī nodarīt kaitējumu tautsaimniecībai, Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu šo jautājumu apspriest un aktualizēt tiesnešu kopsapulcē – plēnumā.

Plēnums notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Sākums plkst.14.00.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtības projekts

 

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot plēnuma gaitai, jāpiesakās Komunikācijas nodaļā, rakstot rasma.zvejniece@at.gov.lv vai zvanot 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211